מכרז משלים להרחבת מאגר של נותני שירותי סיעוד לזכאים לגימלת סיעוד (פרסום חוזר)

מספר מכרז: מ(2013)2011
תאריך פרסום : 30/05/2012
תאריך הגשה : 15/08/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                            מכרז מס' מ(2013)2011

מכרז משלים להרחבת מאגר של נותני שירותי סיעוד

לזכאים לגמלת סיעוד (פרסום חוזר)

 בשל החלטת בית משפט מיום 19.2.2012, המוסד לביטוח לאומי מפרסם בשנית מכרז זה.

המוסד לביטוח לאומי הקים מאגר של נותני שירותי סיעוד, כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי. 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לאפשר לגופים נוספים להיכלל ברשימת נותני השירותים, בוועדות המקצועיות 

שבהן נותרו מקומות פנויים לאחר המכרז הקודם שערך המוסד. מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים 

להלן ובמכרז, מוזמנים להציע הצעות למתן שירותי סיעוד.

1.              תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא מפורט במסמכי המכרז):

א.                   המציע הינו תאגיד הרשום בישראל על-פי כל דין.

ב.                   על המציע להגיש ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  50,000 ₪, 

                   בתוקף עד ליום 31.01.2013, בתנאים ובנוסח המפורטים במכרז. 

                   ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק המופיע במסמכי המכרז תגרום לפסילת ההצעה.

ג.                    רישום מוקדם של המציע בהתאם לטופס ההרשמה המצורף למכרז. הרישום הינו 

                   חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

פירוט מלא ומחייב של תנאי הסף להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת הזוכים, 

ומשקלן של אמות המידה השונות, מפורטים במסמכי המכרז.

2.              תקופת ההתקשרות עם הזוכים במכרז

א.               תקופת ההתקשרות תהיה מיום החתימה על החוזה המצורף למכרז ועד 

               לתאריך 31.12.2013.  למוסד עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות 

              בשני פרקי זמן נוספים של שנה בכל פעם, וזאת עד לתאריך 31.12.2015 לכל המאוחר.

ב.            הזוכים במכרז יספקו שירותי סיעוד, בהתאם להזמנות שיופנו אליהם על ידי הוועדות 

            המקצועיות, והכול כמפורט בחוזה הנספח למכרז.

3.              הליך המכרז

א.               ניתן לעיין במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ב.               המכרז ינוהל באמצעות מערכת אינטרנטית לניהול המכרז. יש להירשם למכרז 

                באמצעות משלוח טופס ההרשמה (נספח א') המצורף למכרז.

הודעות בדבר שינויים והבהרות יישלחו רק למי שנרשם כאמור.

ג.                 שאלות ותשובות הבהרה: כל אדם רשאי לפנות למוסד, ולהעלות כל בקשה להבהרה 

                או שאלה הקשורה במכרז או להתקשרות שתבוא בעקבותיו.  את הפניות  יש לשלוח לכתובת 

                הדואר האלקטרוני rinag@nioi.gov.il, עד ליום חמישי 21.6.2012.

תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה על פי הכתוב בסעיף 50.2 למסמכי המכרז, ולא יאוחר 

מיום ראשון 22.7.2012.

ד.                   מועד הגשת המכרז: את ההצעה יש להגיש לאחר סיום הליך ההבהרות, ולא יאוחר 

                  מיום רביעי, 15.8.2012 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המרכזית של המוסד לביטוח 

                  לאומי בשד' וייצמן 13, ירושלים. התיבה ממוקמת בארכיב (קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו). 

                   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

ה.                   למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד לא חלף 

                  המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, ככל שיהיה, תישלח 

                  רק לנרשמים בהתאם לטופס ההרשמה המצורף למכרז.

4.              בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.