אספקת מערכות ביגוד לעובדי המוסד לביטוח לאומי

המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: מ(2015)2011
תאריך פרסום : 19/02/2012
תאריך הגשה : 09/05/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר מ(2015)2011

אספקת מערכות ביגוד לעובדי המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת 3 סוגים של מערכות ביגוד 

 לעובדי המוסד, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכומים המפורטים במסמכי המכרז, 

לפי חלוקת סלי הביגוד. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.8.2012, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק המצורף למסמכי המכרז- תפסול את ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה כמפורט במסמכי המכרז,  

          ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי

ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם 

המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 9.5.2012 בשעה 12:00.
  2. בתאריכים 6.4.2012 – 14.4.2012, חג פסח, המשרד הראשי סגור לקהל.

    5.    שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בדוא"ל בלבד בכתובת shap16@nioi.gov.il    

עד ליום ראשון, 18.3.2012 בשעה 12:00. תשובות  המוסד יועלו במרוכז באתר 

האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום חמישי 5.4.2012. 

אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

  1.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

           והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.