מכרז משלים - בתי מלון ובתי הארחה לאירוח פעולות הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2017)2012
תאריך פרסום : 21/10/2012
תאריך הגשה : 05/12/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז משלים מס' מ (2017)2012

              בתי מלון ובתי הארחה לאירוח פעולות הדרכה של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מבתי מלון ומבתי הארחה 

הממוקמים בירושלים ובסביבותיה או באזור המרכז (נתניה עד אשקלון)

לאספקת שירותי אירוח  בפעולות הדרכה (ימי עיון, השתלמויות, סדנאות, כנסים וכיו"ב).

הפירוט המלא והמחייב של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מפורטים 

במסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום, מראש עמוז זה (קובץ להורדה"). 

      להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFלחץ כאן. 

 2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר אייל גולדנר בדואר אלקטרוני 

   שכתובתו eyalg@nioi.gov.il  עד ליום חמישי, 8.11.2012 בשעה 12:00, 

   זאת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר 

  האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום חמישי  15.11.2012. שאלות 

  ותשובות ההבהרה, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייבים את המציעים.

3. הצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד אל תיבת המכרזים של המוסד 

    לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, קומה 2 בארכיב, אצל מר 

    יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז- יום רביעי, 5.12.2012 בשעה 12:00.

5. למוסד לביטוח לאומי עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד 

    לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, תתפרסם 

    באתר האינטרנט של המוסד www.btl.gov.il /דף הבית /מכרזים.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, 

     יגברו האחרונים.