אספקת שירותי אבטחה עבור המוסד לביטוח לאומי

באזור 1 (צפון) - זכתה חב' "כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ"
באזור 2 (דרום) - זכתה חב' "מודיעין אזרחי בע"מ
מספר מכרז: מ(2049)2011
תאריך פרסום : 09/11/2011
תאריך הגשה : 11/01/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2049)2011

אספקת שירותי אבטחה עבור המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי באמצעות אגף הביטחון, מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי 

אבטחה לסניפי המוסד הפרושים ברחבי הארץ. סניפי המוסד ברחבי הארץ מחולקים לשני 

אזורים, כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות היא לשלוש שנים, עם אופציה למוסד  להאריך את ההתקשרות ב-4 תקופות 

 נוספות, בנות שנה כל אחת.

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא מפורט במסמכי המכרז):

א.                   על המציע להיות תאגיד רשום כדין בישראל.

ב.                   המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 200,000 ₪ (לכל אזור), 

            בנוסח המצורף למסמכי המכרז, שתהיה בתוקף עד לתאריך 31.7.2012. ערבות לא 

            מקורית או שאינה בנוסח המצורף למסמכי המכרז- תפסול את ההצעה.

ג.                    המציע מחזיק לפחות שני משרדים פעילים, באזור בו הגיש את ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעות:

1.   את מסמכי המכרז ניתן להוריד  ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.         את ההצעות למכרז יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ביד או באמצעות

       שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי,  

       שדרות וייצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

3.         המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי ­­­­­­­­­­­­­­­­­11.1.2012 בשעה 12:00.

4.         שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בדוא"ל lazarm@nioi.gov.il , עד ליום חמישי

        24.11.2011 בשעה 12:00. המוסד לא ישיב על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

 תשובות לשאלות ההבהרה יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד בכתובת הנ"ל, 

 עד ליום שני 12.12.2011.

5.         המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז 

       ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.