ביצוע בדיקות חוסן

ארטנט אקספרטס בע"מ
מספר מכרז: ת(1)2012
תאריך פרסום : 25/07/2012
תאריך הגשה : 10/10/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

                                                                    מודעה

                                                      מכרז מס' ת (1) 2012

    ביצוע בדיקות חוסן

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת לחברות המתמחות במתן שירות של בדיקות חוסן 

וחדירה למערכות ממוחשבות בבקשה לבצע עבודות בתחום בדיקות החוסן והחדירה 

למערכות מחשב.

 משך תקופת ההתקשרות:

ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של שלוש שנים, עם אפשרות לשתי הארכות של 

שנה כל אחת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 13,000 ₪, 

        בנוסח המפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 1.4.2013. 

        מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז, או שיגיש ערבות 

        שאינה מקורית , או שיגיש ערבות שתקפה קצר או ארוך מהתוקף הנדרש- הצעתו 

        תיפסל על הסף.

2.       אישור מחזור כספי- על המציע לצרף אישור מרואה חשבון המפרט מחזור כללי בכל 

        אחת מהשנים 2010,2009,ו-2011 של לפחות 1,000,000 ₪ (מיליון ₪) ללא מע"מ בכל שנה.

3.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

        על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין בחוברת המכרז ולהורידה ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת ההסכם (קובץ PDF)  לחץ כאן.

לעיון/הורדה של פירוט אמות המידה והמשקלות (נספח 0.14) לחץ כאן.  

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים 

        של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת 

        יש לצרף את אישור התשלום.

3.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

         שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 

         ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.  .

        נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 10.10.2012 בשעה 12:00.       
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

5.       בתאריכים 30.9.2012 – 8.10.2012, חג סוכות, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.

6.       שאלות הבהרה למכרז

יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: yoramb@nioi.gov.il עד ליום 

חמישי, 16.8.2012 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות 

שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז באתר האינטרנט 

של המוסד במדור מכרזים, עד ליום חמישי 6.9.2012 בשעה 18:00 .

7.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.