מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM

 
מספר מכרז: ת(3)2011
תאריך פרסום : 03/08/2011
תאריך הגשה : 18/04/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 21/03/2012

עדכון מיום 21.3.2012 - עדכונים במסמכי המכרז

 המוסד לביטוח לאומי מודיע כי במסמכי המכרז הנ"ל 

 הוכנסו העדכונים הבאים:

  1. תוקף ערבות הגשת המכרז הוארך עד לתאריך 31.10.2012.
  2. תוקף ההצעות למכרז הוארך עד יום 31.10.2012.
  3. כפי שפרסמנו ביום 15.3.12 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נקבע ליום רביעי 18.4.12 שעה 12.00.

 בשאר תנאי המכרז לא חלו שינויים.

 

עדכון מיום 15.3.2012- חידוש הליכי מכרז

1. ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, בישיבתה מיום 13.3.2012, החליטה על חידוש ההליכים  במכרז זה.

2. המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום רביעי, 18.4.2012 בשעה 12:00.
בתאריכים 6.4.2012 – 14.4.2012, חג פסח, המשרד הראשי סגור לקהל.

3. בשאר תנאי המכרז לא חל שינוי.


עדכון מיום 29.2.2012- המשך הקפאת הליכי מכרז

 

ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, בישיבתה מיום  

29.2.2012, החליטה על המשך הקפאת ההליכים במכרז זה 

עד ליום חמישי 15.3.2012 לצורך המשך בחינת  האפשרות 

להצטרף למכרז של החשב הכללי.

 

במידה ויוחלט על חידוש הליכי המכרז, תינתן התראה מספקת 

לצורך הערכות להגשת ההצעות.

 

  

עדכון מיום 24.1.2012 - המשך הקפאת הליכי מכרז

 

ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי בישיבתה מיום 

24.1.2012 החליטה על המשך הקפאת ההליכים במכרז זה

 עד ליום חמישי 1.3.2012 , לצורך בחינה חוזרת של

האפשרות להצטרף למכרז של החשב הכללי.

 

במידה ויוחלט על חידוש הליכי המכרז, תינתן התראה מספקת 

לצורך הערכות להגשת ההצעות.

 

עדכון מיום 3.1.2012 - המשך הקפאת הליכי מכרז

 

ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי בישיבתה מיום 

3.1.2012 החליטה על המשך הקפאת ההליכים במכרז זה

 עד ליום חמישי 2.2.2012 , לצורך בחינה חוזרת של

האפשרות להצטרף למכרז של החשב הכללי.

 

במידה ויוחלט על חידוש הליכי המכרז, תינתן התראה מספקת 

לצורך הערכות להגשת ההצעות.

 

עדכון מיום 29.11.2011 - הארכה בהקפאת הליכי מכרז

 

ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי בישיבתה מיום 

29.11.2011 החליטה על הקפאת נוספת של הליכי 

המכרז  הנ"ל עד ליום 8.1.2012, לצורך המשך בחינת 

האפשרות להצטרף למכרז של החשב הכללי.

 

אם יוחלט על חידוש הליכי המכרז, תינתן התראה מספקת 

לצורך הערכות להגשת ההצעות.

 

עדכון מיום 8.11.2011 - הקפאת הליכי מכרז

 

בעקבות החלטה מיום 3.11.2011  ולאחר שיקול נוסף, החליטה 

ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי להקפיא את 

ההליכים במכרז זה למשך 30 יום, לצורך בחינת האפשרות 

להצטרף למכרז של החשב הכללי.

אם יוחלט על חידוש הליכי המכרז, תינתן התראה מספקת 

לצורך הערכות להגשת ההצעות.

 

 

עדכון מיום 3.11.2011 - דחיית מועד הגשה

 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ראשון

25.12.2011 שעה 12.00.   

בשאר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.

 

 

עדכון מיום 24.10.2011

 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום רביעי 

9.11.2011 שעה 12.00.   

בשאר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.

 

עדכון מיום 7.9.2011

עדכון תנאי הסף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ליום רביעי 26.10.2011 שעה 12.00.   

להלן עדכונים בתנאי הסף של המכרז:

  1. בסעיף 0.6.2.4 חל שינוי כך שבמקום -  "לפחות 10 מליון ₪ בכל שנה"  ייכתב -  "8 (שמונה) מליון ₪ בכל אחת מהשנים 2008, 2009, 2010".
  2. סעיף 0.6.3.2 סעיף קטן ו' חל שינוי כך שבמקום -  "עשרה ארגונים" ייכתב-  "חמישה ארגונים" ובמקום -  "40 מליון מסמכים"  ייכתב – "30 מליון מסמכים".
  3. שינויים נוספים, אם ישנם, יועברו בקובץ ההבהרות לשאלות המציעים במכרז, כמפורט במסמכי המכרז.

 

 


 

                                                    מכרז מס' ת (3) 2011

מערכת ניהול תוכן ארגוני ECM

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש במערכת 

לניהול תוכן ארגוני (ECM) ושירותים מקצועיים נלווים, לרבות: אפיון ותכנון מפורט, 

התקנת המערכת, סיוע ביישום והטמעת המערכת, תחזוקה שוטפת, הדרכת עובדי 

המוסד בשימוש במערכת, ייעוץ מתודולוגי, ליווי ותמיכה טכנית, והכל כמפורט במסמכי המכרז.   

משך תקופת ההתקשרות: שש שנים, עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות בארבע תקופות 

נוספות, של שנתיים כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 150,000 ₪, בנוסח המפורט 

      במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.3.2012. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה 

      בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

      על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין בחוברת המכרז ולהורידה ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

      המוסד לביטוח לאומי, בכתובת- www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת 

      יש לצרף אישור על התשלום.

3.       רישום מוקדם למכרז - מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל אשת 

      הקשר למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4.       שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: brachag@nioi.gov.il 

      עד ליום רביעי 31.8.2011 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו 

      לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור 

      מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום רביעי 14.9.2011 בשעה 18:00.

5.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

      שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 

      13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

      ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  שני 26.9.2011 בשעה 12:00.            

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.