מערכת לנהול פלט ארגוני Enterprise Output Management

אוטופונט בע"מ
מספר מכרז: ת(45)2011
תאריך פרסום : 04/03/2012
תאריך הגשה : 13/06/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 01/05/2012

 

1. המועד האחרון להגשת 

   הצעות למכרז זה נדחה 

   ליום רביעי, 13.6.2012 

   בשעה 12:00.

2. המועד האחרון להגשת 

   שאלות הבהרה נדחה 

   ליום חמישי, 17.5.2012. 

   תשובות לשאלות הבהרה

   שיוגשו עד המועד הנ"ל

  יפורסמו באתר האינטרנט 

   של המוסד לביטוח לאומי 

  בכתובת: www.btl.gov.il עד 

  ליום שלישי 29.5.2012.

3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 


 

                          

 

מכרז מס' ת(45) 2011

 

מערכת לניהול פלט ארגוני
Enterprise Output Management

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש במערכת לניהול, 

הפקה והפצה של הדפסות ופלטים ארגוניים מסוגים שונים, ושירותים מקצועיים נלווים, 

לרבות: אפיון ותכנון מפורט, סיוע ביישום המערכת, אינטגרציה והטמעה, תחזוקה שוטפת, 

דרכות, ליווי ותמיכה טכנית, הרחבות ואופציות שונות, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

 משך תקופת ההתקשרות: שש שנים, עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות 

בשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.        על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 75,000 ₪, בנוסח 

         המפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 06/11/2012. מציע שיגיש 

        ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2.        פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

          ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.  ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").         

2.        הגשת הצעה למכרז - כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר 

         התשלומים של המוסד לביטוח לאומי בכתובת  www.btl.gov.il בקישור המופיע בדף הבית. 

          להצעה המוגשת יש לצרף את האישור על התשלום.

3.        רישום מוקדם למכרז - מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש 

        הקשר למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4.        שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: motim@nioi.gov.il  

         עד ליום שני, 26/03/2012 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו 

        לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור 

       מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום חמישי 19/4/2012.

5.        מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד 

         או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, 

         שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם 

         המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6.        המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  09/05/2012 בשעה 12:00.       

         המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7.        אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.