אספקת ציוד מחשבים ו/או טכנולוגיה מסייעת למשתקמים

בקטגורית ציוד לעיוורים זכו: לא נבחר כל זוכה. יפורסם מכרז חדש.
בקטגורית ציוד למחשבים - לא נבחר כל זוכה. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: ת(52)2011
תאריך פרסום : 01/07/2012
תאריך הגשה : 15/08/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 200  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 17/07/2012

1. המועד האחרון להגשת 

   ההצעות במכרז זה 

   נדחה  ליום רביעי, 

   15.8.2012 בשעה 12.00.

  תוקף ערבות ההגשה 

  שונה והערבות תהיה

  בתוקף עד יום 15.2.2013.

  בשאר תנאי המכרז

  לא חל כל שנוי.

 

2. פורסמו תשובות לשאלות

   הבהרה. ניתן לעיין ע"י

   הורדת הקובץ "שאלות 

   ותשובות" (?) 


 

                    מכרז מס' ת(52)2011

אספקת ציוד מחשביםו/או טכנולוגיה מסייעת למשתקמים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לבחור עד שני ספקי ציוד מחשבים סטנדרטי, 

ועד שלושה ספקי טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי ראייה, לצורך רכישת מחשבים 

נייחים וניידים, ציוד היקפי, תוכנות, מערכות טכנולוגיה מסייעת לעיוורים ולקויי ראייה 

ושירותי אחזקה,  והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 משך תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות לתקופה אחת בת שנתיים.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 40,000 ₪, 

        בנוסח המפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.3.2013.

מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז, או ערבות 

שתקפה אינו על פי התאריך המצוין במסמכי המכרז, או ערבות שאינה מקורית- הצעתו תיפסל.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

        על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

        לעיון / הורדה של פירוט אמות המידה והמשקלות  (נספח 0.14) לחץ כאן.  

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 200 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

         המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת 

         יש לצרף אישור על התשלום.

3.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

        שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' 

        ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את 

        שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 1.8.2012 בשעה 12:00.          
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

5.       שאלות הבהרה למכרז

יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: gidinet@nioi.gov.il או לחילופין 

לכתובת avnerc@nioi.gov.il  עד ליום שני  9.7.2012. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב 

לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז 

לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, ללא פירוט שם הפונה, לא יאוחר מיום 

חמישי  19.7.2012.

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.