אספקת שירותי תמיכה בניהול תכניות עבודה ארגוניות ופרוייקטים (EPM)

אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ
מספר מכרז: ת(55)2011
תאריך פרסום : 01/12/2011
תאריך הגשה : 04/01/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                 

                                                  מכרז מס' ת(55)2011

אספקת שירותי תמיכה בניהול תכניות עבודה ארגוניות ופרוייקטים (EPM)

  המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי תמיכה בתחום ניהול תכניות עבודה 

ארגוניות ופרוייקטים (EPM), בהתאם למוגדר במסמכי המכרז.  

 משך תקופת ההתקשרות: חמש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות 

בנות שנה כל אחת.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ₪, בנוסח המפורט 

      במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.5.2012. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה 

      בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

      על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

 .  לעיון במפ"ל (מפרט פנימי לבדיקה) - לחץ כאן 

2.        את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

      באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד 

     הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה 

      יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 4.1.2012  בשעה 12:00.         
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

4.       שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת 

      הבאה: sarado@nioi.gov.il עד ליום שלישי, 13.12.2011. אין המוסד לביטוח לאומי 

     מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו 

     במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, עד ליום חמישי 22.12.2011.

5.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.