מערכת שליטה ובקרה אינטגרטיבית על היישומים והשירותים העסקיים במוסד לביטוח לאומי APM - BSM

לא נבחר זוכה. המכרז בוטל.
מספר מכרז: ת(7)2012
תאריך פרסום : 02/09/2012
תאריך הגשה : 05/12/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 11/11/2012

עדכון מיום 11.11.2012:

המועד האחרון למענה 

המוסד לביטוח לאומי 

על שאלות הבהרה,

נדחה עד ליום

רביעי 21.11.2012

שעה 18.00.

 

המועד האחרון להגשת 

הצעות למכרז נדחה 

ליום רביעי 5.12.2012 

שעה 12.00.

 

תוקף הערבות בגין 

הגשת הצעה ותוקף 

 ההצעה, הוארכו 

עד ליום 5.6.2013.

 

 

עדכון מיום 21.10.2012:

     1.  המועד האחרון להגשת 

          הצעות למכרז זה,  

          נדחה ליום רביעי  

          28.11.2012 

          בשעה 12:00. 

 

    2.   המועד האחרון להגשת 

         שאלות הבהרה באמצעות 

         דואר אלקטרוני שכתובתו 

         bebs@nioi.gov.il נדחה 

         ליום רביעי, 31.10.2012.

   3.   תשובות לכל שאלות 

        הבהרה שיוגשו עד 

        המועד הנ"ל, יועלו 

        באתר האינטרנט של 

        המוסד לביטוח לאומי 

        www.btl.gov.il- עד 

        ליום רביעי 14.11.2012 

        בשעה 18:00.

 4.    תוקף הערבות בגין 

       הגשת ההצעה הוארך 

       עד לתאריך 28.5.2013.

 5.   תוקף ההצעה הוארך 

      עד ליום 28.5.2013.

      בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 


 

מכרז מס' ת (7) 2012

מערכת שליטה ובקרה אינטגרטיבית על היישומים והשירותים העסקיים 

במוסד לביטוח לאומי BSM   &  APM

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת רישיונות שימוש במערכת שליטה 

ובקרה אינטגרטיבית על היישומים והשירותים העסקיים במערכי IT של המוסד לביטוח לאומי 

ושירותים מקצועיים נלווים, לרבות: אפיון ותכנון מפורט, סיוע ביישום המערכת, אינטגרציה והטמעה, 

תחזוקה שוטפת, הדרכות, ליווי ותמיכה טכנית, הרחבות ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים, עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של שנתיים כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 100,000 ₪ בנוסח המפורט 

      במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 7/05/2013. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה 

      בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

      על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.   את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

      להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF )  לחץ כאן.

2.     הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

     המוסד לביטוח לאומי בכתובת  www.btl.gov.il   בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש 

    לצרף אישור על התשלום.

3.       רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר 

     למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4.       שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: bebs@nioi.gov.il 

      עד ליום חמישי, 11/10/2012 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות 

      שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של 

      המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום רביעי, 24/10/2012 .

5.       מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור 

      ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, 

      שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם 

      המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 7/11/2012 בשעה 12:00.         

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.