עבודות ריצוף בסניף עפולה - מכרז חוזר

ב. יועד חברה לבניין בע"מ
מספר מכרז: ב(1004)2014
תאריך פרסום : 14/09/2014
תאריך הגשה : 12/11/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   מכרז מספר ב(1004)2014

עבודות ריצוף בסניף עפולה - מכרז חוזר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות ריצוף בשטח של כ- 1,400 מ"ר בסניפו  שברחוב אוסישקין 1 עפולה, והכול כמפורט במסמכי המכרז.    

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור שהינו רשום ברשם הקבלנים, בסיווג 100 במקצוע בנייה ו-131 במקצוע 

      שיפוצים, בהיקף כספי א-1.

  2.על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי  חוק עסקאות 

      גופים ציבוריים.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  


אופן הגשת ההצעות:  

 

  1.  את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד  ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת ההסכם  (קובץ PDF ) -  לחץ כאן

      להורדת כתב כמויות, תכניות, ומיפרט טכני מיוחד - לחץ כאן.


2.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות   

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

3.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 12.11.2014 בשעה 12:00.

4.  סיור קבלנים יתקיים ביום ראשון, 28.9.2014 בשעה  14:00 בסניף עפולה בכתובת

     הנ"ל. ההשתתפות בסיור הינה חובה, ומציע  שלא יירשם וישתתף בסיור, לא יוכל להגיש את

    הצעתו למכרז.

5.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר יורם עסיס באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום  

     שני,  6.10.2014. הביטוח הלאומי לא יענה על שאלות שיגיעו לאחר המועד הזה.

    תשובות הביטוח הלאומי יועלו באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט,   

    שכתובתו צוינה לעיל,  עד ליום רביעי, 5.11.2014.

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.