מכרז חוזר - מכירת נכס בבית שמש

לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: ב(1005)2013
תאריך פרסום : 22/10/2014
תאריך הגשה : 03/12/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

    מכרז חוזר מס' ב' (1005)2013

                                                            מכירת נכס בבית שמש

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת נכס בקומה שנייה ברח' הנשיא 8 בבית שמש, 

 כמפורט להלן:

 

שטח ברוטו

 

גוש חלקה

 

שטח רצפה 245 מ"ר 

שטח חניה של כ-38 מ"ר.

גוש 5212

חלקה 10

 

 

א.   באחריות המציע לבדוק את הנכס, לרבות מצבו הפיזי, מצבו המשפטי והמצב התכנוני, וכן כל התנאים 

      החלים עליו.

ב.    סיור בנכס יתקיים ביום שלישי 4.11.2014 בשעה 12:00. נפגשים בנכס עצמו. השתתפות בסיור

       אינה חובה.

ג.   שאלות הבהרה ניתן להפנות לגב' סימה כהן באמצעות דוא"ל simaco@nioi.gov.il או באמצעות פקס:

      02-6513827, עד ליום שלישי 11.11.2014. תשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד,

       ללא פירוט שם הפונה עד ליום רביעי  19.11.2014.

ד.    את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות  - לחץ כאן.  

ה.    את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי,

      במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אשור 

      מסירה). על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

ו.     המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 3.12.2014 בשעה 12:00.

ז.    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

ח.   המוסד לביטוח לאומי לא משלם דמי תיווך.

ט.  המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.