שיפוץ, תוספות בנייה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה בסניף קריות

מספר מכרז: ב(1018)2013
תאריך פרסום : 01/01/2014
תאריך הגשה : 12/02/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

   מכרז מספר ב(1018)2013

שיפוץ, תוספות בנייה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה בסניף קריות

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ , תוספות בנייה וחיזוק המבנה 

לרעידות אדמה בסניפו שברחוב אח"י אילת 50, קריית חיים, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

  • על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 300,000 ₪.
    הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 1.6.2014, ובנוסח המפורט במסמכי  המכרז. ערבות שלא תהיה  
  •  בדיוק בנוסח המצורף, או שאינה מקורית, תפסול את ההצעה.
  • על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי חוק עסקאות 
  • גופים ציבוריים.
  • על המציע לצרף אישור כי הינו רשום ברשם הקבלנים בענף 100 בסיווג  ג-3.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות

1.       את מסמכי המכרז  אפשר להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

     להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) -   לחץ כאן.     

     להורדת נספח יב' - כתב כמויות והצעת מחיר - לחץ כאן.   

2.       מסמכי המכרז במלואם, הכוללים את המפרט הטכני המיוחד (נספח ח') וכן תכניות עבודה, (נספח י"ג) 

      וגם דיסקט הכולל כתב כמויות ממוחשב, יחולקו למציעים בסניף הביטוח הלאומי בקריות, אצל מר 

      שמעון אלוק, על פי תיאום מראש בטלפון: 050-6285664, או לחילופין אצל מר שייקה אליהו במשרד 

     הראשי , שד' וייצמן 13 ירושלים, על פי תיאום מראש בטלפון 050-7479069.

3.       את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה,  ביד או באמצעות    

שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13, 

ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

נא לוודא קבלת אישור מסירה. 

 

 4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 12.2.2014, בשעה 12:00. המוסד לא יתייחס

     להצעות שתגענה לאחר מועד זה.

5.  סיור קבלנים ייערך ביום שלישי, 14.1.2014 בשעה  11.30 בסניף המוסד שברחוב אח"י אילת 

    50  קריית חיים. ההשתתפות בסיור היא חובה, ומציע שלא יירשם וישתתף בסיור, לא יוכל

    להגיש את הצעתו למכרז.

6.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, למר שייקה אליהו, עד ליום  

     רביעי, 22.1.2014. המוסד לא יענה על שאלות שתגענה לאחר המועד הזה.

7.  תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד עד יום חמישי  30.1.2014.

8.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.