מתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

ע. בן דוד ושות', רו"ח 
מספר מכרז: מ(2016)2014
תאריך פרסום : 13/08/2014
תאריך הגשה : 22/10/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 21/09/2014

קובץ השאלות והתשובות עודכן והוא כולל את רשימת נותני שירותי הסיעוד (ניתן לעיין ברשימה ע"י לחיצה על הקישור המופיע בתשובה לשאלה 2).  ​


מכרז מס' מ(2016)2014

מתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מזמין בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על חברות ועמותות המעניקות שירותי סיעוד לקשישים, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

1.   תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

      להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא מפורט במסמכי המכרז):

1.1  המציע הינו משרד רואי חשבון, כשהמציע, השותפים או בעלי המניות במשרד הינם 

       רואי חשבון.

1.2  על המציע להיות במועד הגשת המכרז עוסק מורשה, או תאגיד שהתאגד בישראל על פי 

       כל דין.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט המצוי במסמכי המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 

2.     הליך המכרז:

2.1   מסמכי המכרז מפורסמים בראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). את מסמכי המכרז ניתן 

        להוריד ללא תשלום. 

        להורדת ההסכם  (קובץ PDF)- לחץ כאן.

2.2   שאלות הבהרה למכרז- יש לשלוח בדוא"ל בלבד לכתובת rinag@nioi.gov.il  עד ליום 

        רביעי 27.8.2014. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר 

       מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, 

       יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים 

        בכתובת הנ"ל , עד ליום רביעי 17.9.2014. 

2.3  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה ולמסור ביד או 

        באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד 

       הראשי בכתובת שדרות וייצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על 

       גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

2.4  המועד האחרון להגשת  הצעות למכרז -יום רביעי, 22.10.2014 בשעה 12:00.

 

3.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור 

      במסמכי המכרז.

4.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר  או כל הצעה אחרת ,     

     והוא יהיה  רשאי  לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.