שירותי בדיקות רעש במקומות עבודה

המוסד לבטיחות וגיהות
מספר מכרז: מ(2020)2013
תאריך פרסום : 25/12/2013
תאריך הגשה : 19/02/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר מ(2020)2013

                                                                                     

                                         שירותי בדיקות רעש במקומות עבודה

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לביצוע בדיקות מפלסי רעש 

במקומות עבודה, והכל כמפורט במסמכי המכרז.   

 

תקציר תנאי הסף:

1.    המציע חייב להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק, ועליו לצרף אישור 

     עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976.

2.    המציע הינו מעבדה המוסמכת ע"י משרד הכלכלה/תמ"ת, לביצוע בדיקות רעש.

 

          פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף 

         המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

   

    להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFׂ ) - לחץ כאן.  

2. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר שלמה יצחק באמצעות דואר אלקטרוני- 

    tender.btl@gmail.com עד ליום חמישי 16.1.2014, זאת בהתאם לקבוע 

    במסמכי המכרז. תשובות לשאלות ההבהרה (המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי 

    המכרז), יפורסמו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד, 

    עד ליום חמישי 6.2.2014.    

3. הצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד אל תיבת המכרזים של 

    המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, קומה 2 בארכיב, 

    אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז- יום רביעי, 19.2.2014 בשעה 12:00. 

    המוסד לא יתייחס להצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד לא חלף המועד

    האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, תתפרסם באתר האינטרנט של 

    המוסד www.btl.gov.il /דף הבית /מכרזים.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, 

    יגברו האחרונים.