מתן שירותי סריקה, מפתוח ופענוח מסמכים

אימג'סטור מערכות בע"מ
מספר מכרז: ת(10)2013
תאריך פרסום : 06/11/2013
תאריך הגשה : 01/01/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/11/2013
עדכון:
1. מתן תשובות ההבהרה 
    למציעים במכרז זה 
    נדחה ליום רביעי 18.12.2013.
 
2.  המועד האחרון להגשת 
    הצעות נדחה ליום רביעי, 
    1.1.2014 שעה 12.00.

 


 

מכרז מס' ת (10) 2013

מתן שירותי סריקה, מפתוח ופענוח מסמכים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי סריקה, מפתוח ופענוח מסמכים ושירותים 

 משלימים, הכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: שלוש שנים עם אופציה למוסד להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות 

של שנתיים כל אחת.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, 

כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

     להורדת החוזה / הסכם - (קובץ PDF ) - לחץ כאן.

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

      המוסד לביטוח לאומי בכתובת-  www.btl.gov.il בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש 

      לצרף אישור על התשלום.

3.       רישום מוקדם למכרז- מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל אשת הקשר 

       למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

4.       שאלות הבהרה למכרז- יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: brachag@nioi.gov.il  

      עד ליום רביעי 20.11.2013 בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות 

      שיגיעו לאחר מועד זה.            

 שאלות       ההבהרה ותשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת 

       הנ"ל, עד ליום רביעי, 4.12.2013.

5.       מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד 

      או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, 

      שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם 

      המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  18/12/2013 בשעה 12:00.       

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.