אספקת נותני שירותים בתחום המחשוב

מספר מכרז: ת(13)2013
תאריך פרסום : 17/11/2013
תאריך הגשה : 05/03/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 05/02/2014

עדכון מיום 5.2.2014:

1.  שימו לב:

   קובץ המכרז וההסכם

   הוחלפו בקבצים עדכניים.

   יש לפעול  ולהגיש המכרז 

   עפ"י נוסח זה 

   בלבד. (נוסח משולב).   

   ניתן להוריד את הקובץ 

   בלחיצה על 

   הקישור: "קובץ להורדה".  

2. פורסם קובץ  

 התשובות לשאלות 

 ההבהרה. ניתן 

 להורידו בלחיצה

 על הקישור: 

 "שאלות ותשובות".  

   

עדכון מיום 19.1.2014:

המוסד לביטוח לאומי 

מודיע על השינויים  

האלה במכרז הנ"ל:

1.  המועד האחרון 

   למענה המוסד לשאלות 

    ההבהרה נדחה 

    ליום חמישי, 6.2.2014.

2. המועד האחרון להגשת 

   הצעות לתיבת המכרזים

   נדחה ליום רביעי, 5.3.2014 

   בשעה 12:00.

3.  בשאר תנאי המכרז 

    לא חל שינוי.

 

עדכון מיום 25.12.2013:

המוסד לביטוח לאומי 

מודיע על השינויים  

האלה במכרז הנ"ל:

1.  המועד האחרון 

   למענה המוסד לשאלות 

    ההבהרה נדחה 

    ליום חמישי, 23.1.2014.

2. המועד האחרון להגשת 

   הצעות למכרז נדחה 

   ליום רביעי, 19.2.2014 

   בשעה 12:00.

3.  בשאר תנאי המכרז 

    לא חל שינוי.

 


 

מכרז מס' ת (13)2013

אספקת נותני שירותים בתחום המחשוב

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת נותני שירותים בתחום המחשוב. 

המוסד מבקש לבנות מאגר ספקים המחולק לפי התמחויות מקצועיות, ולהתקשר עם הזוכים 

בהסכמי מסגרת לאספקת נותני שירותים, כל זוכה בתחום התמחויותיו המקצועיות.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת שירותי מחשוב, בהיקף כולל של לפחות 1 מיליון ₪ (הכנסות), 

      במהלך כל אחת מהשנים 2010, 2011,2012 (נספח 0.6.2.7)

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

      תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין בחוברת המכרז ולהורידה ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

     להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) -  לחץ כאן.  

 2.      הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של 

      המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש 

       לצרף אישור על התשלום.

3.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

      שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד'

      וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

      ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 15.1.2014 בשעה 12:00.        
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

5.       שאלות הבהרה למכרז

יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: sarado@nioi.gov.il עד ליום חמישי,  12.12.2013 

בשעה 18:00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

6.       תשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, ללא פירוט 

      שם הפונה,  עד ליום שלישי, 31.12.2013 בשעה 18:00.

      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.