אספקת שרותי הדרכה והטמעה בפרוייקט תבל

חברת "נס"
מספר מכרז: ת(7)2014
תאריך פרסום : 15/06/2014
תאריך הגשה : 17/09/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 26/08/2014

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה ליום רביעי,    17.9.2014 בשעה 12:00.

 

עדכון מתאריך 29.7.2014:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה ליום רביעי, 3.9.2014 בשעה 12:00.

 


מכרז מס' ת (7)2014

אספקת שירותי הדרכה והטמעה בפרויקט תבל

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לבחור זוכה למתן שירותי הדרכה והטמעה בפרויקט "תבל" –פרויקט חידוש מערך המידע של המוסד. במסגרת זו, יידרש הזוכה, בין היתר, להגדיר את שיטת ההדרכה והמתודולוגיה אשר על בסיסה תבוסס ההדרכה, לבנות תכנית הדרכה מפורטת, להכין את מערכי ההדרכה ולבצע הדרכה והטמעה בפריסה ארצית, והכל כמפורט במסמכי המכרז.  

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור רו"ח המפרט מחזור כספי (הכנסות) כללי של המציע (לא כולל קבלני משנה) של 5 

      מיליון ₪ לפחות ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים 2011,2012,2013.

2. על המציע לצרף אישורים על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976 .

3.  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

    לתקנות חובת המכרזים.  

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן לעיין בחוברת המכרז ולהורידה ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

 

       להורדת  ההסכם (קובץ PDF) - לחץ כאן. 

       להורדת המפ"ל  (קובץ PDF)- לחץ כאן.

2.   הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד

      לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש לצרף אישור על

       התשלום.

 3. את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, 

    לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2

   בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 13.8.2014 בשעה 12:00.        
     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

5.  שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: lead@nioi.gov.il עד ליום 

     חמישי .3.7.2014 . אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

6.  תשובות המוסד יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, ללא פירוט שם

      הפונה,  עד ליום חמישי, 24.7.2014.

7.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.