שדרוג ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך

ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון (ישראל) בע"מ
מספר מכרז: מ(2019)2015
תאריך פרסום : 18/05/2016
תאריך הגשה : 24/08/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 31/07/2016
 1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 24.8.2016   בשעה 12:00.
 2. בשאר תנאי המכרז  אין שינוי.​


עדכון אחרון  מיום 19.7.2016:

1. פורסם קובץ שאלות ותשובות - ניתן לעיין ולהורידו בקישור: "שאלות ותשובות".

2. פורסם כתב כמויות מעודכן - קובץ "אקסל" -   לעיון ולהורדת הקובץ -  לחץ כאן

 

 עדכון מיום 30.6.2016 

הודעה על שינויים במכרז מ(2019)2015

שדרוג ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל: 

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה למכרז נדחה ליום שלישי 19.7.2016.
 2. המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 3.8.2016  שעה 12.00.

  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל. 
                     
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

   


מכרז מספר מ(2019)2015  

שדרוג ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לשדרוג ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד הראשי ולסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ (סניפים ראשיים וסניפי המשנה הכפופים להם).

תמצית תנאי המכרז:

 1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל, בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 2. למציע מחזור עסקים שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז בהיקף של לפחות 5,000,000 ש"ח 

       (לא כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים 2013, 2014  ו- 2015.

 3. למציע ניסיון מוכח בביצוע של לפחות  5 פרויקטים (שהסתיימו), בהיקף של לפחות 500,000 ש"ח לפרויקט 

    במהלך  התקופה מ- 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת ההצעה, בתחום השירותים הנדרשים על פי 

    המכרז , כאשר כל פרויקט כלל לפחות 3 מערכות, על פי המוגדר במפרט המערכות, מתוך המערכות 

    המפורטות להלן: מערכות בקרת כניסה, מערכות גילוי פריצה ומצוקה, מערכות טלוויזיה במעגל סגור ומערכות

     שליטה ובקרה, ולפחות פרויקט אחד בוצע עבור משרד ממשלתי או גוף ציבורי, שחל עליו חוק להסדרת

     הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח- 1998והתוספות לחוק.

  4. למציע הסמכה בתוקף לתקן ISO 9001 מהדורת שנת 2008, בתחום התקנת מערכות ביטחון ומתח נמוך.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע בסעיף 0.4 בגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות: 

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

  2.  שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: mena_ef@nioi.gov.ilעד ליום 

      חמישי 9.6.2016.  תשובות  המוסד, המהוות חלק אינטגראלי ממסמכי המכרז, יפורסמו במרוכז וללא פירוט 

       שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד, עד ליום ראשון 3.7.2016.                .

  3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ולמסור ביד או  באמצעות שליח 

       לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר

       יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  4. המועד האחרון להגשת הצעות -  יום רביעי 20.7.2016 בשעה 12:00. המוסד לא יטפל בהצעות שיגיעו 

      לאחר מועד זה.

  5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי, 

       על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.