יועץ לתחום מיון והערכת עובדים

שאול פוקס
מספר מכרז: מ(2021)2016
תאריך פרסום : 06/04/2016
תאריך הגשה : 01/06/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז  מס' מ (2021)2016

יועץ לתחום מיון והערכת עובדים

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, הדרכה וסיוע בכל התחומים הנוגעים 

למיון ולהערכת עובדים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז:

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.

להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

הגשת ההצעות:

  1. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה עליה יצוין מס' המכרז בלבד אל תיבת המכרזים המוצבת

      בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו.

 2.  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי, 1.6.2016 בשעה 12:00.

 3.  שאלות הבהרה: שאלות הבהרה יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני mirik@nioi.gov.il עד ליום 

     רביעי 20.4.2016 בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

     תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו פורסמה לעיל, 

      עד ליום שני 16.5.2016.

 4.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה  .

      שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.