שירותי שליחויות, איתור כתובות ומסירות משפטיות

"מור שליחויות" - בסל מס' 1
"ש.מ.ח - שירותי מודיעין וחקירות" - סל מס' 2
מספר מכרז: מ(2045)2014
תאריך פרסום : 10/08/2016
תאריך הגשה : 14/09/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                                   מכרז מספר מ(2045)2014

                                                  שירותי שליחויות, איתור כתובות, ומסירות משפטיות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשירותים הבאים:

  1. אספקת שירותי שליחויות ושירותים נלווים הכוללים פעילויות נוספות, כגון צילום מסמכים והפקדת שיקים.
  2. שירותי איתור כתובת עבור סניפי המוסד.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המציע הינו תאגיד הרשום כדין העוסק באספקת השירותים הכלולים במכרז זה.
  2. למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא מסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 , ביד או באמצעות שליח, לתיבת 

      המכרזים  מוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים, אצל

      מר יוסי מרציאנו.

 3.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור המסירה.

 4.   המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי,  14.9.2016  בשעה 12:00.

 5.  אפשר לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 02-6515482 לידי הגב' יהודית גולן או באמצעות דואר 

      אלקטרוני  golany@nioi.gov.il עד ליום חמישי, 25.8.2016 .

      תשובות  המוסד יימסרו באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום חמישי 1.9.2016. 

      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי 

      שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.