מערכת ניטור וניהול אירועי אבטחת מידע וסייבר

תים נטקום בע"מ
מספר מכרז: ת(13)2015
תאריך פרסום : 30/12/2015
תאריך הגשה : 24/02/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

       מכרז מס' ת (13) 2015

מערכת ניטור וניהול אירועי אבטחת מידע וסייבר

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת מערכת לניטור וניהול אירועי אבטחת מידע  וסייבר

Cyber Monitoring and Management System-CMMS הידועה גם בשם:

 Security Information Management-Security Operation Center SIM/SOC לרבות התקנתה, הטמעתה

 במוסד, תחזוקתה  השוטפת, עדכונה השוטף, עדכון גרסאות תכנה ותמיכה מקצועית.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף אישור רו"ח המפרט מחזור כספי כללי בכל אחת מהשנים 2012,2013,2014 בסכום של 

      לפחות מיליון ₪ בשנה, לא כולל מע"מ.

 2.  המציע יצרף אישור תקף של יצרן המערכת המוצעת במכרז, המציין שהמציע מורשה ומוסמך לשווק להתקין 

      ולהטמיע את המערכת המוצעת במכרז נכון לתאריך הגשת המכרז.

  3.  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

      תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.  הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח

      לאומי בכתובת www.btl.gov.il, בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש לצרף אישור על התשלום.

 3.  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד,

     לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב

     אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי, 24.2.2016 בשעה 12:00.        
     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

 5.  שאלות הבהרה למכרז

      יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: yoramb@nioi.gov.il עד ליום שלישי  26.1.2016. 

      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד 

      יועלו במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, ללא פירוט שם הפונה עד ליום שלישי, 9.2.2016.

 6.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.