בקשה מס' ת(25)2015 לקבלת מידע (R.F.I) - אודות פתרונות להקמת מערכת קשרים עסקיים (B2B) חדשה במוסד לביטוח לאומי Request for Information

תאריך פרסום : 04/02/2016
תאריך הגשה : 04/05/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 30/03/2016

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות  נדחה ליום רביעי 4.5.2016 שעה 12.00.

 


בקשה לקבלת מידע מס' ת (25) 2015

אודות פתרונות להקמת מערכת קשרים עסקיים (B2B) חדשה במוסד לביטוח לאומי

Request for Information

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל מידע אודות פתרונות תוכנה להקמת מערכת קשרים עסקיים (B2B) 

חדשה במוסד, להעברת קבצים ומידע בין המוסד לביטוח לאומי לבין גורמי חוץ עסקיים ומוסדיים רבים ומגוונים, 

והכול כמפורט בבקשה (להלן – "הבקשה").

אופן קבלת מסמכי הבקשה למידע והגשת מענה:

1.       להורדת חוברת הבקשה ללא תשלום - לחץ כאן.

2.       הגשת מענה לבקשה – הגשת מענה לבקשה אינה כרוכה בתשלום כל שהוא ו/או בעמידה בתנאי סף

           כל שהוא.

3.       רישום מוקדם להליך  RFI– משיבים שמעוניינים להשתתף בהליך מתבקשים להירשם אצל איש הקשר 

          לבקשה, כמפורט בסעיף  0.3.2 במסמכי הבקשה. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת מענה לבקשה.

4.       שאלות הבהרה לבקשה - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: natil@nioi.gov.il  עד 

          ליום חמישי 25/2/16 בשעה 18:00.   
          המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.         
          שאלות ההבהרה ותשובות הביטוח הלאומי יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של

           הביטוח הלאומי במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 15/3/16.

5.       מסירת המענים -  את המענים, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

         באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 

         ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם הבקשה ומספרה. 

         נא לוודא קבלת אישור מסירה.

6.       המועד האחרון להגשת מענים - יום  רביעי  6/4/16 בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון 

           בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

7.       מובהר כי בקשה זו אינה מהווה מכרז וכי אין היא כפופה לחוק חובת מכרזים, התשנ"ג - 1993  והתקנות 

          שהותקנו מכוחו.

8.       אין לראות בבקשה זו תהליך של בחירת ספק ואין היא מחייבת את המוסד לביטוח לאומי בכל צורה שהיא 

          כלפי מי מהמשיבים, ועצם הגשת מענה לא תחייב את הבטוח הלאומי לבדיקה, לרכישה, להתקשרות עתידית 

          או למתן יתרון בעתיד של המוסד לבטוח לאומי כלפיהם.