אספקת שרותי הנגשות ותמיכות בתהליך השיקום המקצועי

מספר מכרז: מ(2032)2014
תאריך פרסום : 25/01/2017
תאריך הגשה : 17/05/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 26/02/2017

הודעה על שינויים במכרז מ(2032)2014

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

  1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה יידחה עד ליום שני 3.4.2017.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום רביעי,17.5.2017 שעה 12.00.

    בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 

 


 

מכרז מס' מ(2032)2014

אספקת שירותי הנגשות ותמיכות בתהליך השיקום המקצועי

במסגרת פעילות אגף השיקום להגברת שיעור השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, מעוניין המוסד לביטוח לאומי, לתת סיוע לאנשים עם מוגבלות הנמצאים בהכשרה מקצועית.

משכך, יש צורך, לעתים, במתן הנגשות ותמיכות שונות, בהתאם לצרכי אנשים עם מוגבלות, כדי שיוכלו לסיים את לימודיהם בהצלחה ולהשתלב בשוק העבודה בתחום שבו למדו.

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות של ספקים לביצוע שירותי הנגשות ותמיכות כמפורט במסמכי המכרז.

         תמצית תנאי הסף:

1.   על המציע להמציא העתק תעודת רישום על היותו תאגיד/שותפות/עמותה הרשום/ה ברשם החברות

      והשותפויות/רשם העמותות, או העתק אישור עוסק מורשה (למציע במעמד עצמאי) בתחום אספקת 

      השירותים הנדרשים במכרז (כאמור בסעיף 0.2.1.4 למכרז) .

2.   המציע יגיש ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שקיבלה אישור של החשב הכללי במשרד 

      האוצר לתת ערבויות במכרזים ממשלתיים, ברת חילוט, לכל אחד מהאזורים שאליו מוגשת הצעתו. הערבות

      תהיה בנוסח המפורט בנספח 0.4.1.3 למכרז זה, בתוקף עד ליום 31.12.2017, בסך 20,000 ש"ח, לעמידה 

      בתנאי המכרז ולהבטחת חתימה על הסכם (להלן ערבות המכרז) לכל אזור אליו יגיש הצעה.

3.   אישור ניהול ספרים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

       מס) התשל"ו 1976 בתוקף.

      פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

      בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.


אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי  המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").להורדת הסכם ההתקשרות-לחץ כאן.
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3. המועד האחרון להגשת הצעות : יום רביעי, 17.5.2017  בשעה 12:00.
  4. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה:  michraz.hangashot@gmail.com עד ליום שלישי 14.2.2017. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.
    התשובות לשאלות ההבהרה, יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום שני 6.3.2017. 
  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.