רכישת מנויי חניה חודשיים לבאים בשערי סניף יפו ורכישת שוברי חניה יומיים

 
מספר מכרז: ב(1002)2018
תאריך פרסום : 16/05/2018
תאריך הגשה : 20/06/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב (1002)2018: רכישת מנויי חניה חודשיים לבאים בשערי סניף יפו ורכישת שוברי חניה יומיים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת  42 מנויי חניה, לחניית כלי רכבם של הבאים בשערי סניף יפו, ברחוב התקומה 30 ביפו  וכן רכישת שוברים יומיים.

תמצית תנאי הסף:

  1. רשאים לגשת למכרז רק מציעים המפעילים חניונים בסביבת סניף המוסד ביפו רחוב התקומה 30 יפו, ברדיוס שלא יעלה על 300 מטר.
  2. על המציע לצרף להצעתו רישיון להפעלת החניון המוצע, אם אינו בעל המגרש יש לצרף  הסכם הפעלה ו/או הרשאה למשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י מכרז זה (ובנוסף לרישיון להפעלת החניון ).                      

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן

 2.  את ההצעות למכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח בלבד,  

     לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים, בארכיב בקומה 2, 

     אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 3.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 20.6.2018 בשעה 12:00.

 4. שאלות הבהרה למכרז אפשר לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני למר יוני אשר, בכתובת  yonia@nioi.gov.il  עד 

     ליום שני 28.5.2018. תשובות הביטוח לאומי יועלו באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל, עד יום 

     רביעי 6.6.2018. אין המוסד מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר המועד המצוין לעיל.

 5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי על פי שיקול

      דעתו, לבחור בכמה זוכים, להרחיב את המכרז או לצמצמו, או לבטל  מכרז זה מכל סיבה שהיא.