ייצור, אספקה והתקנה לריהוט ודלפקים - מכרז חוזר

מספר מכרז: מ(2005)2015
תאריך פרסום : 21/05/2017
תאריך הגשה : 19/07/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/05/2017

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון תנאי סף  במכרז זה.

                   תנאי הסף בסעיף 1 (תמצית תנאי הסף) צריך להיות כדלקמן:

על המציע לצרף להצעתו רשימת 3 אתרים לפחות בהם סיפק והתקין שלושה סוגי פריטים לפחות מסוג הפריטים הנדרש במכרז זה והמפורטים בכתב הכמויות בנספח ד' בהתאם לטבלה בנספח ט"ו,  בהיקף של 200,000 ₪ לכל אתר בשנים 2014, 2015, 2016.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 


 

 


מכרז חוזר מס' מ(2005)2015

ייצור, אספקה והתקנה לריהוט ודלפקים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לייצור, אספקה והתקנה של פרטי ריהוט נייד ודלפקים, עבור משרדיו ברחבי הארץ.

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח כי יש לו מחזור כספי הנובע מייצור ומאספקת פרטי ריהוט ועבודות נגרות מותאמות של לפחות 2,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים 2014,2015,2016.
  2. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת הבקשות:

  1. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז ללא צורך בתשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").                             להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן. 
  2. על המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח בלבד, למוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים,  לתיבת המכרזים בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.     
  3. בשאלות הבהרה לגבי מכרז זה, ניתן לפנות בכתב לגב' לימור כהן צדק בפקס 02-6513916, או בדואר אלקטרוני limorcz@nioi.gov.il, עד ליום שני, 12.6.2017.
  4. תשובות לשאלות ההבהרה יתפרסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בכתובת הנ"ל,  עד ליום  שני, 3.7.2017
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  19.7.2017 בשעה 12:00.
  6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.