מתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

הזוכים הם: ג'לג'ולי קאדרי ושות', אסתר מטלס, ברסקי את ברגר, כנעני ושות', הוגן גינזבורג יודלביץ ושות', פאהן קנה ושות', אלקלעי מונרוב, ספורטה פן חן
מספר מכרז: מ(2010)2017
תאריך פרסום : 10/05/2017
תאריך הגשה : 02/08/2017 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 12/07/2017

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל: 

1. אנו מבטלים את התשובה שניתנה לשאלת הבהרה 71, ובמקומה יירשם כדלקמן: "נוסח 

   הסעיף יוותר ללא שינוי. לא ניתן לרשום גוף אחד שלו בוצעה ביקורת שכר על פני מספר שנים, 

   ולא יינתן ניקוד בגין כל שנה בנפרד עבור אותו גוף, גם אם הביקורת בכל שנה מהווה יחידת

   ביקורת עצמאית".

 2. על המציעים לצרף את הודעת העדכון ולחתום עליה כחלק ממסמכי ההצעה שיגישו במכרז.

 3.  המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 2.8.2017  בשעה 12:00.

 4. בשאר  תנאי המכרז אין שינוי.

 

 


מ(2010)2017 

מתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מזמין בזאת מציעים להציע הצעות למתן שירותי ביקורת על חברות ועמותות המעניקות שירותי סיעוד לקשישים, מכוח זכייתם במכרז שערך המוסד לביטוח לאומי.

מטרת המכרז הינה לבחור עד שמונה (8) משרדים של רואי חשבון, שיתנו שירותי ביקורת על סניפיהם של נותני השירותים, יבדקו באופן מדגמי את מידת עמידתם של נותני השירותים במחויבויותיהם החוזיות והחוקיות על פי הפרמטרים שקבע המוסד, וידווחו על ממצאיהם למוסד בהתאם לפורמט שקבע.   

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות משרד רואה חשבון שהמציע, השותפים בו או בעלי המניות הינם רואי חשבון.
 2. המציע מעסיק לפחות ארבעה עובדים מקצועיים מתוכם לפחות שני עובדים שהם רואי חשבון כמפורט במסמכי המכרז.
 3. המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 4. התשל"ו -1976.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט המצוי במסמכי המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

   קבלת מסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעות
 1. ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז ללא צורך בתשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז") .                        להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. את ההצעות למכרז יש למסור בהתאם למפורט בתנאי המכרז, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים  של  המוסד לביטוח לאומי שד' וייצמן 13 ירושלים בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.
 3. המועד האחרון להגשת ההצעות יום רביעי 19.7.2017 שעה 12.00. המוסד לא יקבל הצעות לאחר מועד זה.
 4. הבהרות: שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות פקס מס' 02-6709827 או לחילופין בדואר אלקטרוני :agaf.siud@nioi.gov.il   עד יום חמישי, 1.6.2017.

  תשובות לשאלות תינתנה  לא יאוחר מיום שני, 26.6.2017 ,ואף תפורסמנה באתר האינטרנט של המוסד (בכתובת לעיל) דף הבית מדור מכרזים. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות והבהרות שיגיעו לאחר מועד זה.

  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא רשאי לפצל את העבודה נשוא מכרז זה בין מספר מציעים.