אספקת שירותי ביטוח רכוש וחבויות של המוסד לביטוח לאומי

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
מספר מכרז: מ(2014)2018
תאריך פרסום : 04/07/2018
תאריך הגשה : 29/08/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 05/08/2018

  המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון מועדים במכרז זה  כדלקמן:

  1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה נדחה ליום שני, 20.8.2018.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  נדחה ליום רביעי, 29.8.2018 בשעה 12.00.
  3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר: מספר מכרז מ(2014)2018  - אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") פונה בזאת לקבל שרותי ביטוח רכוש וחבויות כמפורט במכרז זה .

רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם חברת ביטוח ישראלית, בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל  מאת משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

תמצית תנאי הסף:

  1. ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

2.  תצהיר חתום על ידי עו"ד, המעיד כי: במשך שלוש השנים האחרונות (2015,2016,2017) היו למציע לכל הפחות 2 

    לקוחות בהיקף פרמיה בביטוח כללי (אלמנטרי) של 800,000 ש"ח לשנה, לכל לקוח.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

  1. אופן קבלת  מסמכי המכרז: ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.   להורדת ניסיון תביעות - לחץ כאן.

  2. שאלות הבהרה: ניתן להגיש שאלות הבהרה לגב' ציונה קלימי באמצעות פקס 02-6709352 או באמצעות דוא"ל

       tziona@nioi.gov.il עד ליום רביעי 18.7.2018.

       תשובות המוסד תועלינה באתר האינטרנט, בכתובת הנ"ל, באופן מרוכז, ללא פרוט שם הפונה, עד ליום חמישי,         9.8.2018 .

  1. הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה כמפורט במסמכי המכרז,  לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי,  שדרות ויצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי, לא יאוחר מיום רביעי 22.8.2018 בשעה 12:00. 
  1. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.