הפקת ארוע בני ובנות מצווה ורכישת שי ליתומים

חסד מנחם מענדל (ע"ר)
מספר מכרז: מ(2018)2017
תאריך פרסום : 25/02/2018
תאריך הגשה : 09/05/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/03/2018

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון מועדים במכרז זה כדלקמן:

  1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה  נדחה ליום שני, 16.4.2018.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 9.5.2018 שעה 12.00.
  3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

    

   


מכרז מספר מ(2018) 2017: הפקת ארוע בני ובנות מצווה ורכישת שי ליתומים

המוסד מבקש בזאת לקבל הצעות להפקת אירוע בני מצווה ורכישת שי ליתומים ברחבי הארץ. המוסד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להזמין ממפיק האירועים מספר אירועים שונים בו זמנית, קרי, באותו היום.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"), החל מיום שני 26.2.2018. להורדת 

      הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 2.  ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל  davidi@nioi.gov.il  עד יום שני 12.3.2018 . המוסד לא 

       יתייחס לשאלות שתגענה לאחר מועד זה.

       תשובות  המוסד לשאלות, תימסרנה במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שלישי,

       27.3.2018.                    

3.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש למסור ביד או  באמצעות שליח, בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד

     לביטוח  לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו, על פי המפורט במסמכי 

     המכרז. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות –יום רביעי, 11.4.2018  בשעה 12:00.

 

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.