ניהול ופיקוח על פרוייקטים בתחום הבנייה והנדל"ן

מספר מכרז: ב(1027)2019
תאריך פרסום : 15/09/2019
תאריך הגשה : 25/12/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 26/11/2019

וועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי החליטה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום רביעי ה-25.12.2019 שעה 12.00 . 

יובהר כי במידה ויהיו שינויים יתפרסם סבב שאלות ותשובות נוסף .

לגבי הצעוות שכבר הוגשו, אלו לא יילקחו מהתיבה ויישארו סגורות בתיבה עד לפתיחתה במועד הגשת ההצעות החדש.

מציעים אשר הגישו הצעה יהיו רשאים להגיש הצעה מתוקנת והיא זו הקובעת.


מכרז מספר ב (1027) 2019 : ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הבנייה והנדל"ן

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר עבור מתן שירותים כוללים בנושא ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הבנייה והנדל"ן.

תמצית תנאי הסף:  

  1. מציע בעל מחזור כספי הנובע ממתן שירותים המוגדרים במכרז זה בהיקף שנתי של לפחות 2 מיליון ₪ ללא מע"מ, בכל אחת מ – 3 השנים האחרונות 2016-2018. לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה יש לצרף אישור רו"ח אודות מחזור ההכנסות הכספי הנובע ממתן שירותים המוגדרים במכרז זה.
  2. מציע בעל 5 שנות ותק לפחות במתן שירותים כוללים בנושא ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הנדל"ן, באופן שבמהלך השנים 2014-2019 שימש המציע כמנהל פרויקט בלפחות 2 פרויקטים של בניית משרדים של 7,000 מ"ר בנוי לפחות, והיקף כספי כולל של 5- מיליון ₪ עלות בנייה לכל פרויקט, ובתנאי ששני פרויקטים אלו יסתיימו בשנים 2014-2019, ובתנאי ששני פרויקטים אלו התחילו במהלך 2009-2019.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
  3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום חמישי, 24.10.2019 למר גלעד סולטן, בפקס' במייל gilads@nioi.gov.il.
  4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום ראשון, 10.11.2019.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  27.11.2019  בשעה 12:00.
  6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.