שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת-ים

לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: ב(1039)2019
תאריך פרסום : 31/10/2019
תאריך הגשה : 11/12/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 26/11/2019
כאמור בתשובה לשאלה 2 במסמך "שאלות ותשובות" שפורסם, מצורף נספח ט' - מפת מיקום הנכסים. 
לעיון במפת מיקום הנכסים - לחץ כאן .

מכרז מספר ב(1039) 2019 - שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת-ים

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בבת ים.
תמצית תנאי הסף:  
  1. השטח הנדרש יהא כ- 4,300  מ"ר ברוטו, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
  2. הנכס המוצע יהא בתחום המסומן במפה המצורפת כנספח ט' למסמכי המכרז.
  3. המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות אשר על -פי חוות דעת יועץ מטעם המוסד ניתן להשלימם ע"פ תנאי מכרז זה ובהתאם לצרכי המוסד לפי המפרטים המצורפים, במהלך לוח זמנים של עד 30 חודשים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
  3. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני, 18.11.2019 לגב' שלי יהודה בפקס' 02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il.
  4. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום חמישי, 28.11.2019
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  11.12.2019 בשעה 12:00.
  6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.