קבלת שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מוקד שירות טלפוני

מוקד צפוני - 'חברת תקשובים מרכז תקשורת עסקי בע"מ
המוקד הנוסף - 'באבקום סנטרס בע"מ '
מספר מכרז: מ(2007)2017
תאריך פרסום : 03/03/2019
תאריך הגשה : 19/06/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 27/05/2019

לתשומת לב המציעים, מיקום הנכס שונה בהחלטת ועדת מכרזים ועליו להיות בתחומי העיר צפת בלבד.  כמו-כן בוצעו התאמות רלוונטיות במפ"ל האיכות למוקד הצפוני בלבד, ולזוכה תינתן אורכה של עד חודשיים בתקופת ההיערכות שלאחר חתימת הסכם, והכל כפי שמפורט בהחלטת הועדה המצורפת להלן.

על המציעים לעיין בהחלטה במלואה ובנוסח המפ"ל המעודכן ולהגישם במסגרת הצעתם במכרז כשהם חתומים בראשי תיבות.

לעיון בהחלטת ועדת המכרזים העליונה בנושא - לחץ כאן.             

לעיון  בנוסח המפ"ל המעודכן  - לחץ כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

עדכון קודם מיום 11.4.2019:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על שינויים במכרז זה כדלקמן:   

 1.  המועד האחרון למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות הבהרה נדחה ליום חמישי 18.4.2019.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום חמישי 6.6.2019 שעה 12.00. 
 3.  בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 


  מכרז מס' מ(2007) 2017: קבלת שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מוקד שירות טלפוני

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לקבלת שירותי הקמה, ניהול והפעלה של שני מוקדי שירות טלפוני שיספקו שרות לפונים למוסד מכל רחבי הארץ בהתאם לדרישות מכרז זה.

מוקד צפוני יוקם בטווח שלא יעלה על כ- 40 ק"מ מהעיר צפת ומוקד נוסף יוקם באזור המרכז או הדרום בטווח בין חדרה לדימונה.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות בעל נסיון של חמש שנים לפחות בהפעלה של מוקדי שרות טלפוני מאוישים.
 2. בכל אחת משלוש השנים האחרונות 2017,2018,2019 היו למציע חמישה לקוחות שונים.
 3. למציע מחזור כספי מתחום הפעלה וניהול של מוקדי טלפונים מאוישים ובכלל זה מרכזי שרות ותמיכה (help desk) בסך של 60 מיליון ₪ לפחות בכל אחת משלוש השנים 2016,2017,2018.

  פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

  אופן הגשת ההצעות:
 1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
 2. כנס מציעים יערך ביום שני 11.3.2019 בשעה 13.00 בבניין המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים (אולם הישיבות קומה 8).
  למען הסר ספק,  התשובות שיינתנו בעל פה בכנס לשאלות שיוצגו, אינן מחייבות את המוסד.  את השאלות יש להעביר למוסד כאמור לפי סעיף 0.3.3 למכרז בלבד, והתשובות המחייבות יהיו אלו שיפורסמו  במסמך ההבהרות בלבד.
 3. שאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח עד ליום ראשון, 24.3.2019 לגב' נחמה שפירא באמצעות המייל : shap16@nioi.gov.il
 4. תשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה באופן מרוכז, ללא פרוט שם הפונה, בדף הבית מדור מכרזים תחת לינק שאלות ותשובות עד ליום  חמישי 11.4.2019.
 5. המועד  האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי, 1.5.2019 בשעה 12:00 .
 6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה יגברו מסמכי המכרז ו/או החוזה.