הקמת מרכז לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות כולל שרותים מקוונים, באזור צפת

מדיטון רשת מרכזים רפואיים בע"מ
מספר מכרז: מ(2020)2019
תאריך פרסום : 05/06/2019
תאריך הגשה : 10/07/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 27/06/2019

פורסם קובץ שאלות ותשובות למכרז הכולל נספחים.  ניתן לעיין בקובץ בלחיצה על הקישור "שאלות ותשובות" .

על המציע לצרף להצעתו קובץ זה וכן את הנספחים, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע. 

תשובות המוסד לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו.


מכרז מס' מ(2020)2019: הקמת מרכז לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות  כולל שרותים מקוונים, באזור צפת

המוסד לביטוח לאומי מתכוון להקים מרכז סיוע בצפת לייעוץ והכוונה בנושא הוועדות הרפואיות, אשר יעניק את השירות למבוטחים באזור הגליל, מחוץ לכותלי המוסד, וזאת במטרה לעזור להם למצות את זכויותיהם, לפשט את השירות ולהגיע מוכנים לוועדות הרפואיות.  

תמצית תנאי המכרז:

  1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל, בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. המציע הינו בעל ותק של חמש שנים לפחות (בשנים 2014 -2018) במתן שירותים רפואיים, ללקוח מוסדי ציבורי/ממשלתי אחד לפחות.             

     פירוט מלא של התנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז מופיע  במפרט  שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת  המכרזים.

     אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

א.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

ב.  שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני: diklasha@nioi.gov.il עד ליום  שני, 17.06.2019.
     אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיישלחו לאחר מועד זה.

ג.  תשובות  המוסד יימסרו יועלו באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  שני,  01.07.2019.

ד.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ולמסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד  

     הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי. על גבי המעטפה יש לציין רק את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור 

     מסירה.

ה.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 10.07.2019 בשעה 12:00.

ו.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.