מתן שירותי אבחון וברירה (מיון) של עובדים

הזוכים הם:
חברת "פיל"ת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
מכון "אדם מילוא" בע"מ
מספר מכרז: מ(2031)2019
תאריך פרסום : 06/11/2019
תאריך הגשה : 01/01/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2031) 2019 - מתן שירותי אבחון וברירה (מיון) של עובדים

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות, ממכונים פסיכולוגיים העוסקים במיון עובדים, למערכת מיון לצורך ביצוע אבחון וברירה של מועמדים לעבודה ושל עובדים לתפקידים שונים בסניפים ובמשרד הראשי.

תמצית תנאי הסף:  

 1. במכון המציע מועסקים, נכון למועד הגשת ההצעה, לפחות 5 פסיכולוגים רשומים בפנקס הפסיכולוגים, להם לפחות שנתיים ניסיון כפסיכולוגים, ולפחות אחד מהם בעל חמש שנות ניסיון כפסיכולוג לפחות.
  מתוך הפסיכולוגים – לפחות 2 פסיכולוגים מומחים, אחד מהם לפחות בתחום החברתי תעסוקתי.
 2. למכון המציע ניסיון מצטבר בבחינות מיון ראשוני ממוחשבות של שלוש שנים לפחות, ושל 1000 נבחנים בשנה לפחות, בממוצע בשלוש השנים האחרונות.
 3. המכון המציע ביצע בשלוש השנים האחרונות פעילויות אבחון עבור לפחות 500 נבחנים, הכוללות לבד ממבחני המיון הממוחשבים גם הליכי אבחון אישיותיים.
 4. המכון המציע עוסק באופן פעיל בפיתוח כלי אבחון ובמחקר על יעילותם.
 5. למכון המציע יש לפחות חמישה דו"חות מחקר שחיבר בשמונה השנים האחרונות.
 6. למכון המציע קיימות נורמות אבחון לאקדמאים ולבעלי תעודת בגרות, מעודכנות לחמש השנים האחרונות לפחות, שעל בסיסן ייקבעו הציונים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
 2. שאלות הבהרה תועברנה במייל לנציגת המוסד  -  גב' מירי קרת, מנהלת תחום בכיר מיון והערכת עובדים,  לכתובת המייל: mirik@nioi.gov.il, עד ליום חמישי, 21.11.2019.
 3. תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה עד ליום חמישי,12.12.2019.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, 1.1.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.