אספקת שירותי הנגשות ותמיכות בתהליך השיקום המקצועי

אזור צפון:
 "גשר - שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל"
"על"ה - עמותה לקידום סטודנטים עיוורים ודיסלקטים בישראל"
מכרז משלים לאזור דרום:
 "גשר - שירותי השיקום התעסוקתי של ישראל"
מספר מכרז: מ(2032)2014
תאריך פרסום : 18/08/2019
תאריך הגשה : 30/10/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מס' מ(2032)2014 : אספקת שירותי הנגשות ותמיכות בתהליך השיקום המקצועי

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר למתן שירותי הנגשות ותמיכות בתהליך השיקום באזור צפון ובאזור דרום (כולל ירושלים) כמפורט במכרז. השירותים המבוקשים כוללים: שיעורי עזר, שירותי הקראות, שירותי תמלול, שקלוט, תרגום לשפת סימנים, חונכות, ליווי בהכשרה בקורסים מקצועיים ואסטרטגיות למידה.

תמצית תנאי הסף:  

 1. המציע  הינו בעל מחזור עסקי שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז  (כאמור בסעיף 0.2.1.4) בהיקף של לפחות  1,600,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017.
 2. המציע הינו בעל  התמחות וניסיון מוכח בביצוע השירותים הנדרשים וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז זה (חלקם ו/או כולם) מידי חודש בתקופה 1.1.2015– 31.12.2017, בהיקף כולל של  20 אנשים עם מוגבלות לפחות ו/או בהיקף חודשי ממוצע של 20 אנשים עם מוגבלות לפחות.
 3. המציע יציע לביצוע העבודה בכל אזור אליו יגיש הצעה צוות עובדים של  17 עובדים לפחות המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה עימם יש לו הסכמים חתומים במועד האחרון להגשת ההצעה, בעלי  ההשכלה, הניסיון המקצועי , ההסמכה המקצועית ובהרכב כמפורט בנספח 0.4.2.2.1.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

  אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:
 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוחד זה ("קוב. המכרז").   הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד  נילי ויצמן למייל  michraz.hangashot@gmail.com       עד ליום שני  9.9.2019 .
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי 26.9.2019.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 30.10.2019, בשעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.

  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.