הפעלת שירותי מזנון והסעדה למוסד לביטוח לאומי בירושלים

לא נבחר כל זוכה. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: מ(2037)2018
תאריך פרסום : 07/07/2019
תאריך הגשה : 18/09/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 04/08/2019

הודעה על שינויים במכרז מספר מס' מ(2037)2018 :  הפעלת שירותי מזנון והסעדה למוסד לביטוח לאומי בירושלים  

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1.   כנס ספקים נוסף ייערך ביום ד' ה- 14.8.2019.

2.  שאלות הבהרה: ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות עד ליום ה' ה – 22.8.2019.

3. תשובות המוסד יתפרסמו עד ליום ג' ה – 3.9.2019.

4. המועד האחרון להגשת הצעות – יום ד' ה – 18.9.2019 שעה 12:00.

 1. מצ"ב עדכון הכולל קישור לשינויים נוספים הנוגעים לתנאי המכרז.   להורדת הקישור -  לחץ כאן

    על המציעים לעיין בשינויים אלו ולהגישם במסגרת הצעתם כשהם חתומים בר.ת..

6. ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.

 

   

 

 

 

 

               


מכרז מס' מ(2037)2018

הפעלת שירותי מזנון והסעדה למוסד לביטוח לאומי בירושלים  

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות מחיר להפעלת מערך הסעדה לעובדיו ולציבור מבקריו,  למטבח קצה בשיטת בישול מקומי, במשרד הראשי שדרות וייצמן 13, ירושלים, ושלוחותיו.

תמצית תנאי הסף:   

 1. הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. על המציע לעמוד בכל התנאים של  הניסיון והרישיונות הנדרשים במכרז כולל העמידה בתנאי הסף והאיכות.
 2. עיסוק המציע במתן שירותי הסעדה והפעלת מזנונים (קייטרינג) בפורמט דומה לנדרש במכרז זה.
 3. על המציע להיות בעל ותק מקצועי וניסיון מוכח של שלוש שנים מלאות, בשנים 2016 ועד 2018 כולל, בניהול ו/או הפעלת מזנון/מסעדה לגוף אחד או מוסדות או חברות, בהיקף של 300 סועדים לפחות ביום ומעל 70 סועדים בישיבה בו-זמנית באתר אחד. המציע הוא בעל ניסיון מוכח כספק שירותי הסעדה לשוק הפרטי ו/או העסקי והמחזיק ברישיון עסק לצו רישוי עסקים בעסקים המופעלים על ידו.
 4. על המציע להיות בעל מחזור כספי כולל מע"מ של 1.7 מיליון ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018.
 5. המציע יציג בהצעתו טבח סוג 3 בעל ניסיון של לפחות 5 שנים אשר יהיה אחראי על הפעלת המטבח באופן יומיומי,  ויהיה נוכח בקביעות במקום.
 6. על המציע להיות עוסק מורשה ובעל אישור תקף על ניהול ספרים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס התשל"ו-1976. 
 7. עובדי המציע לצורך ביצוע הסכם זה יהיו תושבי מדינת ישראל מעל גיל 18, או במעמד של תושבי קבע וללא עבר פלילי.
 8. כנס ספקים יתקיים ביום רביעי, 17.7.2019 בשעה 10:30 במזנון המשרד הראשי בשדרות ויצמן 13, ירושלים, ההשתתפות בכנס הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף בכנס, הצעתו לא תילקח בחשבון.
 9. לא נדרשת ערבות להצעה. הזוכה במכרז בלבד יגיש ערבות ביצוע, לאחר שיקבל הודעה על זכייתו.
   

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, נמצא באתר הביטוח הלאומי במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.   הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. רישום לכנס הספקים יעשה בפניה לנציגת המוסד  - הגב' אלינור אסלן באמצעות פקס' 02-6510941 או מייל elinora@nioi.gov.il עד ליום שלישי, 16.7.2019 כולל.
 3. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד עד ליום שני, 22.7.2019.
 4. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום שני, 5.8.2019.
 5. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  14.8.2019, בשעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 7. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.