מתן שירותי ייעוץ, תכנון, ליווי והפעלה של מערכות תקשורת טלפוניה וטכנולוגיה

תמר - שירותי מערכות הנדסיות ותקשורת (1990) בע"מ
מספר מכרז: מ(2047)2018
תאריך פרסום : 19/11/2018
תאריך הגשה : 20/03/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 06/02/2019

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה  כדלקמן:

  1. פרסום תשובות המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה  יידחה עד ליום שלישי  26.2.2019 .

  2.  התאריך האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי, 20.3.2019  בשעה 12:00 .

 בשאר תנאי המכרז אין שינוי .

עדכון מיום 5.2.2019:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה  כדלקמן:

פרסום תשובות המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה יידחה עד ליום חמישי 7.2.2019.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

עדכון מתאריך 3.1.2019:   

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה  כדלקמן:

 1. התאריך האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי, 27.2.2019 בשעה 12:00 .
 2. פרסום תשובות המוסד לביטוח לאומי על שאלות ההבהרה יידחה עד ליום שלישי 5.2.2019.
בשאר תנאי המכרז אין שינוי.​

                

          

    

   

 

 


מכרז  מס' מ(2047)2018 : מתן שירותי ייעוץ, תכנון, ליווי והפעלה של מערכות תקשורת טלפוניה וטכנולוגיה 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שרותי יעוץ, תכנון, ליווי והפעלה של מערכות תקשורת טלפוניה נייחת וסלולארית וכן שרותי טכנולוגיה, עבור המוסד לביטוח לאומי והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 1,000,000 ₪ בשנה לא כולל מע"מ וזאת בכל אחת מהשנים 2015,2016,2017.
 2. למציע ניסיון קודם, במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בליווי מקצועי לרבות כתיבת מפרטים בהליכי רכש ומכרזים בנושא תקשורת טלפוניה במרכזיות TDM או IP בהיקף של לפחות חמישה הליכים ומכרזים, שלפחות אחד מהם בוצע עבור לקוח שלו 1,000 שלוחות טלפון במרכזיית IP.
 3. יש לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.
  אופן הגשת ההצעות:

1.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

     אין צורך בתשלום עבור מסמכי המכרז.

2.  שאלות הבהרה ניתן להגיש באמצעות דוא"ל shaula@nioi.gov.il עד ליום שני 10.12.2018 המוסד ישיב על  שאלות ההבהרה  באופן 

      מרוכז ללא פרוט שם הפונה, עד ליום שלישי, 15.1.2019 באמצעות אתר האינטרנט שלו בכתובת www.btl.gov.il /דף הבית מדור מכרזים.

 1. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, כמפורט במסמכי המכרז, אל תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13  ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו. על-גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז ושמו.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז – יום רביעי  6.2.2019  בשעה  12:00.  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.   

    המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו, מסיבות ארגוניות, 

     תקציביות  או אחרות.