אספקת שירותי ענן Azure

חברת סלע מעבדות תכנה בע"מ
מספר מכרז: ת(12)2019
תאריך פרסום : 03/11/2019
תאריך הגשה : 01/01/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 10/12/2019

פורסם קובץ שאלות ותשובות (סבב שני).  לעיון בקובץ - לחץ כאן 

עדכון מיום 26.11.2019:

הודעה על שינויים במכרז מספר מס' ת(12) 2019 : אספקת שירותי ענן AZURE

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

1.      פורסם קובץ שאלות ותשובות ראשון - ניתן לעיין בקובץ זה בלחיצה על הקישור "שאלות ותשובות".  

2.      ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות בנושאי ביטוח בלבד עד ליום חמישי, ה – 05.12.2019.

3.      תשובות המוסד לנושאי הביטוח בלבד יתפרסמו עד ליום חמישי, ה – 19.12.2019.

 4.     מצורף קישור למכרז מעודכן, הכולל שינויים בנספח הביטוח - לעיון בקובץ המכרז המעודכן - לחץ כאן.

         על המציעים לעיין בקובץ המכרז המעודכן ולהגישו במסגרת הצעתם כשהוא חתום בר.ת. 

         נוסח זה הוא המחייב במסגרת הגשת ההצעה.  

 5.  המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי, ה – 1.1.2020, בשעה 12:00.             


מכרז מספר ת (12) 2019  - אספקת שירותי ענן Azure

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שרות מנוי לאספקת שירותי ענן Azure למערכות יישומיות שונות בביטוח לאומי שפועלות מעל פלטפורמת Azure.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. השירות יכלול שירותי Paas/IaaS, שרתים וירטואליים בענן, נפחי אחסון, שירותי תמיכה, בנק שעות של מומחה/ארכיטקט לייעוץ וסיוע ביישום והטמעת השירות ואופציות שונות, הכול כמפורט במכרז.
 2. משך תקופת ההתקשרות יהא שנתיים עם אופציה למוסד לביטוח לאומי להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של שנה אחת כל תקופה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז (ללא תשלום), מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 2. הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום כל שהוא.

 3. רישום מוקדם למכרז – מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל איש הקשר למכרז, כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.
 4. שאלות הבהרה למכרז - יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד כקובץ Word/Excel לכתובת הבאה: dang@nioi.gov.il , עד ליום חמישי  14.11.2019.
 5. תשובות המוסד יועלו לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, בכתובת הנ"ל, עד ליום חמישי 28.11.2019.
 6. מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
 7. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  11.12.2019  בשעה 12:00.     
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.
 8. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.