מערכת ניטור ביצועים לסביבת CICS z/OS

המכרז בוטל.
מספר מכרז: ת(3)2020
תאריך פרסום : 12/07/2020
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 11/11/2020

המוסד לביטוח לאומי מודיע כי המכרז בוטל.


עדכון מיום 22.9.2020:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה בשלישית ליום רביעי 11.11.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 25.11.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים שייערכו במסמכי המכרז. 

   עדכון מיום 18.8.2020:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה בשנית ליום רביעי 14.10.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 11.11.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש לעקוב בעמוד זה אחר עדכונים שייערכו במסמכי המכרז. 
    

עדכון קודם מיום 2.8.2020:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום רביעי 19.8.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 16.9.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. יש להמשיך ולעקוב אחר עדכונים נוספים במסמכי המכרז.

   

   


מכרז מס' ת (3) 2020

למערכת ניטור ביצועים לסביבת  CICS z/OS

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למערכת ניטור פעילות וביצועים לסביבת
CICS z/OS לרבות: אספקת רישיונות שימוש ותחזוקה, סיוע בהתקנה, הדרכה והטמעת המערכת במוסד ותמיכה טכנית שוטפת, הכול כמפורט במכרז.

משך תקופת ההתקשרות:

שלוש שנים עם אופציה למוסד לביטוח לאומי להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנתיים כל תקופה.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף להצעתו אישור תקף של יצרן המערכת, לפיו המציע מורשה ומוסמך על ידי היצרן להפיץ/ לשווק ולספק רישיונות שימוש ושרות תחזוקה למערכת המוצעת במכרז.

על המציע להצהיר שיש לו לפחות לקוח אחד בישראל, שמפעיל את המערכת המוצעת בייצור שוטף בסביבת CICS z/OS, לפחות שנה אחת לפני התאריך האחרון להגשת הצעות למכרז.

פירוט מלא של כל יתר התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח כקובץ Word/Excel בדוא"ל בלבד לידי לכתובת הבאה: dang@nioi.gov.il.         
  יש לשלוח את השאלות עד ליום ה' 23.7.2020.
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, עד ליום ד' 5.8.2020.
 4. את ההצעות, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום ד' 12.8.2020 בשעה 12:00. 
  הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.