מערכת תכנה למיסוך נתונים

חברת נס א.ט. בע"מ 
מספר מכרז: ת(4)2017
תאריך פרסום : 04/07/2018
תאריך הגשה : 16/01/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 09/12/2018

עדכון מיום 9.12.2018:

פורסם קובץ תשובות לסבב שאלות ההבהרה השני.     לעיון והורדת הקובץ לחץ כאן .

עדכון מיום 5.11.2018:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה  כדלקמן:

 1. התאריך האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי  16/1/2019 בשעה 12.00  .
 2. פורסם קובץ תשובות לסבב שאלות ההבהרה הראשון.   ניתן לעיין בקובץ באמצעות לחיצה על הקישור "שאלות ותשובות".
 3. סבב שאלות הבהרה נוסף: ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות עד לתאריך 28/11/18, בהתאם לנוהל העברת שאלות ובירורים בסעיף 0.3.5 במכרז.
 4. תשובות המוסד לסבב השאלות הנוסף יתפרסמו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת: www.btl.gov.il   במדור מכרזים, עד לתאריך 18/12/18 בשעה 18:00.

   בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה  כדלקמן:

 1. התאריך האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי 16.1.2019 בשעה 12.00.
 2. תשובות הבהרה לסבב שאלות ההבהרה הראשון, יתפרסמו עד ליום רביעי 7.11.2018.
 3. סבב שאלות הבהרה נוסף: ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות עד לתאריך 28/11/18, בהתאם לנוהל העברת שאלות ובירורים בסעיף 0.3.5 במכרז.
 4. תשובות המוסד לסבב השאלות הנוסף יתפרסמו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת: www.btl.gov.il   במדור מכרזים, עד לתאריך 18/12/18 בשעה 18:00.

בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

                   

עדכון מתאריך 15.10.2018:

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון מועדים במכרז זה כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה  נדחה ליום רביעי 7.11.2018.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 16.1.2019 שעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

    

עדכון מתאריך 7.8.2018:   

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על תיקון מועדים במכרז זה  כדלקמן:

 1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה   נדחה ליום רביעי, 10.10.2018.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  נדחה ליום רביעי, 19.12.2018 שעה 12.00.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר: ת (4)2017 - מערכת תוכנה למיסוך נתונים


המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקה, התקנה, הטמעה ואחזקת מערכת תוכנה למיסוך נתונים

(Data Masking).

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. ניתן להוריד את חוברת המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 2. הגשת הצעה למכרז:  אינה כרוכה בתשלום כל שהוא.

 3. רישום מוקדם למכרז:  מציעים שמעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים להירשם אצל אנשי הקשר למכרז,

     כמפורט בסעיף 0.3.4 במסמכי המכרז. הרישום המוקדם אינו תנאי להגשת הצעה למכרז.

 4.  שאלות הבהרה למכרז: יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובות הבאות:  dang@nioi.gov.il ,

       bobi-f@nioi.gov.il   עד ליום שלישי  24/7/18.

       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.           

      השאלות ותשובות המוסד יועלו במרוכז, ללא פירוט שם השואל, לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, 

      בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי  14/8/18 .

  5. מסירת ההצעות -  את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

     באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 

     ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטאשוילי.  על גבי המעטפה יש לציין את שם

     המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  6.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי  29/8/18 בשעה 12:00. 

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא יוכנסו לתיבת המכרזים.

  7.  המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.