שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

לא נבחר כל זוכה
מספר מכרז: ב(1012)2020
תאריך פרסום : 23/08/2020
תאריך הגשה : 04/11/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 11/10/2020

הודעה על שינויים במכרז :

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. לאור המגבלות שנקבעו בשל וירוס הקורונה, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 04.11.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר ב(1012)2020:  שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בחדרה

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר חדרה לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

 1. השטח הנדרש יהא כ- 800 מ"ר ברוטו, אשר יימדד בכפוף לעקרונות המדידה שבנספח 6 להסכם השכירות, ע"י מודד מוסמך מטעם המוסד ומדידתו תהא סופית בכל הקשור לשטח המושכר.
 2. הנכס המוצע יהא ברדיוס של עד 500 מטר מסניף המוסד אשר מצוי ברחוב הלל יפה 7א חדרה.
 3. המוסד יתייחס אך ורק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד ניתן להתאימם תוך 7 חודשים ממועד חתימת הסכם, ע"פ דרישת המוסד וכמפורט במפרט הטכני שבנספח 5 להסכם השכירות
 4. השטח הנדרש יהא לכל היותר ב-2 מפלסים רצופים כששטח כל מפלס לא יפחת מ-300 מ"ר ברוטו, ובלבד שהשטח הנדרש יהא כ-800 מ"ר ברוטו, בכפוף לפירוט בסעיף א'1.
   

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, שלי יהודה עד ליום רביעי, בתאריך 9/9/2020 , בדוא"ל: shellyy@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 1/10/2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי, בתאריך 14/10/2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.