עבודות בנייה ושיפוצים בסניפי הביטוח הלאומי רמלה ורמת-גן

רועי רוזנברג תכנון ובנייה בע"מ
מספר מכרז: ב(1018)2019
תאריך פרסום : 20/11/2019
תאריך הגשה : 22/01/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/12/2019

הודעה על שינויים במכרז מספר מס' ב(1018)2019: עבודות בנייה ושיפוצים בסניפי המוסד לביטוח לאומי רמלה ורמת גן  

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

1   בוצע שינוי בנספח הביטוח במכרז - מצ"ב נספח ביטוח מעודכן.

2.  בוצע שינוי בסעיף 16 בהסכם - מצ"ב נוסח סעיף 16 (בעניין הביטוח) המעודכן .

     על המציעים להגיש במסגרת הצעתם את נספח הביטוח המעודכן ואת סעיף 16 המעודכן, כשהם חתומים על ידי המציע בר"ת. 

    נוסח זה הוא המחייב במסגרת הגשת ההצעה.

3.  ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות בנושאי ביטוח בלבד  באמצעות כתובת המייל: ortalit@nioi.gov.il עד ליום חמישי  26.12.2019 .

4.  תשובות המוסד לביטוח לאומי לנושאי הביטוח בלבד יתפרסמו עד ליום חמישי, 9.1.2020 .

5. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי 22.1.2020 שעה 12.00 .

  


מכרז מספר ב(1018)2019: עבודות בנייה ושיפוצים בסניפי הביטוח הלאומי רמלה ורמת גן

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות לעבודות בנייה ושיפוצים עבור סניפיו רמלה ורמת גן.

תמצית תנאי הסף:  

 1. על המציע להיות בעל מחזור כספי מעבודות בנייה שלא יפחת מ- 750,000 ₪ ללא מע"מ בשנה, בכל אחת מהשנים 2016-2018. המציע יצרף אישור רו"ח על מחזור כספי.
 2. על המציע לצרף אישור כי הינו רשום בפנקס רשם הקבלנים , בסיווג 131 א-1 לפחות.
 3. על המציע לצרף רשימת 3 אתרים לפחות ושמות המפקחים או בעלי האתרים, בהם ביצע

 

עבודות דומות בהיקף מינימלי של 200,000 ₪ לכל אתר בשלוש השנים 2016, 2017, 2018.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

אופן הגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").
 2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, כמפורט בסעיף ד' למכרז, (תנאי הגשת המכרז), לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.
 3. כנס ספקים יתקיים יום שני, בתאריך 2.12.2019. קבלת פרטים ורישום לכנס יעשו על ידי פנייה לנציגת המוסד, אורטל יצחק, באמצעות כתובת המייל: ortalit@nioi.gov.il .
 4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום  שני, תאריך 9.12.2019, לגב' אורטל יצחק במייל:  ortalit@nioi.gov.il
 5. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, דף הבית/מדור מכרזים עד ליום  חמישי, תאריך 19.12.2019.
 6. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  1.1.2020, בשעה 12:00.
 7. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

בוקר טוב לבנה,

 

נא תקני לנו את השגויים הבאים (במידה ואת כבר לא ב"כובע" הזה, עדכני אותי למי לפנות):

 

העברות בין מכרזים:

 

 

 1. מכרז ת(0007)2017  סוג מסמך 02 (סימון שלי: 1) -  להעביר למכרז ת(2007)2017 .

 

 1. מכרז מ(2038)2018  סוג מסמך 01 (סימון שלי: 3) -  להעביר למכרז ת(2037)2018 .

   

 2. מכרז מ(2016)2016  סוג מסמך 01 – ישיבה מס' 17  (סימון שלי: 18) -  להעביר למכרז ת(2026)2016 .

 

 

עדכון נושא מכרז ריק:

 

 1. מכרז מ(2011)2019 –  סוג מסמך 01 (סימון שלי: 15) – להעביר למכרז מ(2011)2015.

   

   

 2. מכרז מ(2054)2015 –  סוג מסמך 05 (סימון שלי: 10) – להעביר למכרז מ(2054)2012.

   

   

 3. מכרז מ(2003)2000 –  סוג מסמך 05 (סימון שלי: 39) – להעביר למכרז מ(2006)2000.

   

   

   

   

תודה ויום טוב,

 

 

 

 

 

 

 

חתימה