בחירת נותני שירותים לשילוב בעבודה בשוק החופשי של אנשים עם מוגבלויות

מספר מכרז: מ(2006)2020
תאריך פרסום : 27/01/2021
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 15/06/2021

הודעה על ביטול המכרז  

הביטוח הלאומי מודיע על ביטולו של מכרז זה.

מכרז חדש יפורסם בהקדם.   הודעה על כך תפורסם באמצעים המקובלים.


עדכון מיום 22.04.2021:

אישור קיום ביטוחים מעודכן

מצ"ב אישור קיום ביטוחים מעודכןהמתייחס למענה לתשובה 137 בקובץ השאלות והתשובות שפורסם. 

להורדת אישור קיום ביטוחים מעודכן -  לחץ על הקישור הבא:   M(2006)2020-EDKOON.pdf

עדכון מיום 18.04.2021 - הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינוי הבא במכרז הנ"ל:

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 16.06.2021 בשעה 12.00.

המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

עדכון מיום 07.03.2021 - הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום חמישי 22.4.2021.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 19.05.2021 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


מכרז מספר מ(2006)2020 : בחירת נותני שירותים לשילוב בעבודה בשוק החופשי של אנשים עם מוגבלויות

המוסד לביטוח לאומי מעוניין  להגדיל את שעור השתתפותם בעבודה מפרנסת בשוק החופשי של אנשים עם מוגבלות, ואוכלוסיית היעד הזכאית ע"פ חוק לשיקום מקצועי.

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע בעל ניסיון בשנים 2017, 2018, 2019 במתן שירותי השמה לכלל האוכלוסייה בהיקף לפחות של 6000 השמות בכל שנה בפריסה ארצית ומתוכן 300 השמות לאקדמאים.
 2. המציע בעל ניסיון בשנים 2017, 2018,  2019  במתן שירותי השמה לאנשים עם מוגבלות המוכרים ע"י משרד ממשלתי לפחות עם 20% נכות, בהיקף של 150 השמות בכל אזור גאוגרפי.
 3. בבעלות המציע מאגר משרות הכולל בכל אזור גיאוגרפי לפחות 1500 משרות במגוון רחב של תחומי עיסוק  מתוכן 30% משרות לאקדמאים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, ענבר דוד  עד ליום רביעי  בתאריך 17.2.2021 , בדוא"ל: davidi@nioi.gov.il.
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי,  בתאריך 11.3.2021.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 14.4.2021, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.