אבחון מתמכרים

האגודה לבריאות הציבור ("ע"ר)
מספר מכרז: מ(2007)2020
תאריך פרסום : 30/08/2020
תאריך הגשה : 18/11/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/10/2020

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות ההבהרה נדחה ליום חמישי, 05.11.2020. 
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 18.11.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3.  בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

עדכון מיום 16.09.20:

נספח ה'  למכרז עודכן - המסמך מועלה כעת בצורה ברורה וקריאה יותר.

הנספח המעודכן הוא המחייב ועל המציעים לחתום עליו ולהגישו במסגרת הגשת ההצעה. 

 להורדת הנספח המעודכן - לחץ כאן.


מכרז מספר מ(2007) 2020: אבחון מתמכרים

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות לאבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים (סמים ואלכוהול) בכל הארץ, וכן ליווי הפנייה וטיפול של מי שאובחנו כמכורים לסמים ואלכוהול לתוכניות גמילה.

תמצית תנאי הסף:

 1. המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז בהיקף של לפחות  2  מיליון ₪  (לא כולל מע"מ)  בכל אחת מהשנים 2017-2019 .
 2. המציע הינו בעל התמחות וניסיון מוכח באבחון מכורים לחומרים פסיכואקטיביים של לפחות 300 אבחונים לשנה קלנדרית, ב-3 שנים מתוך השנים 2015-2019.
 3. לביצוע השירותים המציע יציע צוות המונה 4 עובדים לפחות , בעלי התמחות וניסיון מוכח באבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים של לפחות 300 אבחונים לשנה קלנדרית, ב-3 שנים מתוך השנים 2015-2019: מנהל מערך אבחון, פסיכיאטר/נרקולוג, 2 עובדים סוציאליים/ מאבחנים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, עינת חדד,  עד ליום שלישי, בתאריך 22.09.2020 , בדוא"ל: Einath@nioi.gov.il.
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך 22.10.2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך 04.11.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.