מתן שירותים לבדיקת חיובי ארנונה ומסים עירונים

כץ, גבע, איצקוביץ - משרד עורכי דין
מספר מכרז: מ(2010)2019
תאריך פרסום : 15/12/2019
תאריך הגשה : 29/01/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2010)2019 - מסים עירונים

המוסד לביטוח לאומי, מבקש לקבל הצעות עבור מתן שירותים לבדיקת חיובי ארנונה ומסים עירונים אחרים.

תמצית תנאי הסף:  

  1. המציע חייב להיות משרד עו"ד או חברה מקצועית כהגדרתה בסעיף 1.4.
  2. למציע ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום בדיקת חיובי ארנונה ומיסוי מקרקעין והשגת הפחתות בגין חיובי עודפים.
  3. המציע מעסיק כיום צוות מקצועי הכולל 2 עובדים לפחות המתמחים בהפחתת חיובי מיסים עירוניים והיטלים לרבות מיסי ביוב.


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד מוריס אונונה באמצעות פקס' 02-6528082 או כתובת מייל mauriceo@nioi.gov.il עד ליום שני, תאריך 30.12.2019.
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, תאריך 16.1.2020.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 29.1.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.