מתן שירותים כוללים בנושא ניהול ופיקוח על פרוייקטים בתחום הבנייה והנדל"ן

מספר מכרז: ב(1014)2020
תאריך פרסום : 16/12/2020
תאריך הגשה : 10/02/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר ב(1014)2020 : מתן שירותים כוללים בנושא ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הבניה והנדל"ן

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים כוללים בנושא ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הבניה והנדל"ן.

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע להיות חברה / שותפות / עוסק מורשה.
  2. המציע הינו בעל 5 שנות ותק לפחות במתן שירותים כוללים בנושא ניהול ופיקוח על פרויקטים, ושימש כמנהל פרויקט בלפחות 2 פרויקטים של בניית מבני משרדים, בשטח  של 4,000 מ"ר בנוי  לפחות ובהיקף כספי כולל של לפחות 35 מיליון ₪ עלות בנייה לכל  פרויקט.

3. המציע העסיק לפחות 5 עובדים מקצועיים במשרה מלאה, שמתוכם לפחות 3 מנהלי פרויקטים בעלי השכלה של תואר ראשון באחד או יותר מן התחומים הבאים: הנדסת בניין/

    הנדסה אזרחית או אדריכלות.  ו – 2 מפקחי מערכות בעלי השכלה של תואר ראשון בהנדסת מכונות או חשמל.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, גלעד סולטן עד ליום חמישי בתאריך 07.01.2021 , בדוא"ל: gilads@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי, בתאריך .28.01.2021.
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 10.02.2021, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

 

 

מכרז מספר ב(1014)2020 : מתן שירותים כוללים בנושא ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הבניה והנדל"ן