שירותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים

פמי פרימיום בע"מ
מספר מכרז: מ(2008)2020
תאריך פרסום : 02/08/2020
תאריך הגשה : 03/02/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 27/12/2020

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. לאור המגבלות שנקבעו בשל וירוס הקורונה, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 03.02.2021 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

עדכון מיום 6.12.2020:

הודעה על שינויים במכרז :

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 13.01.2021  בשעה 12.00.

המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

עדכון מיום 22.10.2020:

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום חמישי, 19.11.2020 .
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 9.12.2020  בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

עדכון מיום 14.10.2020:

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. לאור המגבלות שנקבעו בשל וירוס הקורונה, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 25.11.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

עדכון מתאריך 1.9.2020:

הודעה על שינויים במכרז:

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

 1. המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה נדחה ליום חמישי, 22.10.2020.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 04.11.2020 בשעה 12.00.
  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
 3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

   

   


מכרז מספר מ(2008) 2020: שירותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות לאספקת שירותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים.

תמצית תנאי הסף:

 1. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 3 שנים בבקרת חשבונות של שירותים רפואיים.
 2. הבקרה של המציע תתבסס על מערכת ממוחשבת הקולטת קבצי מידע מספקים רפואיים.
 3. המציע יעסיק לפחות חמישה עובדים מקצועיים בבקרת חשבונות רפואיים אשר יתנו מענה טלפוני  לספקים הרפואיים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

 1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
 2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת המוסד, אסנת כהן  עד ליום חמישי, בתאריך 20.8.2020 , בדוא"ל: osnatc@nioi.gov.il
 3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום חמישי,  בתאריך 10.9.2020.
 4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך 23.9.2020, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
 6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.