שי למתנדבי הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

מגה סחר א.ד.מ. בע"מ
מספר מכרז: מ(2039)2020
תאריך פרסום : 07/03/2021
תאריך הגשה : 05/05/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר:(2039) 2020 - שי למתנדבי הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות מחיר לאספקת שי הכולל ארנק, צידנית גב וכרטיס ברכה.

תמצית תנאי הסף:

  1. המציע הינו יצרן ו/או משווק של מוצרי שי למיניהם לרבות מוצרים הנדרשים במכרז זה  ועסק בייצור ואספקה  ו/או אספקה בלבד של מוצרי שי במשך שלוש שנים לפחות (מתוך ה-5 שנים האחרונות) לגופים ציבוריים ו/או ארגונים עסקיים או ו/או גורמים פרטיים.
  2. המציע  הינו בעל מחזור עסקי שנתי בתחום השירות הנדרש במכרז בהיקף של לפחות 1,000,000 ש"ח בכל אחת מהשנים 2017 - 2019 .
  3. המציע מעסיק עובד המטפל בריכוז הזמנות, אריזתן ואספקתן וברשותו רכב לשינוע ההזמנות או הסכם עם חברות שליחויות לביצוע האספקה בהתאם לתנאי המכרז.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

    אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.

2. שאלות הבהרה יופנו לנציגת הביטוח הלאומי, בת שבע לוי עד ליום שני  בתאריך  22.3.2021 , בדוא"ל:  batsheval@nioi.gov.il .

3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום  ראשון, בתאריך  18.4.2021.

4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת

     אישור מסירה.

5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, בתאריך_5.5.2021, שעה 12:00.  הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.

6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.