דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

קרן מפעלים מיוחדים - קול קורא להגשת תוכניות לפעילות גופנית מותאמת והשתלבות של אנשים עם מוגבלות בספורט ובפעילות גופנית בקהילה

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ל-11.4.2013 

המוסד לביטוח לאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל, ובין היתר פועל לפיתוח שירותי רווחה ולעידוד גופים לפתח שירותי רווחה, באמצעות האגף לפיתוח שירותים.
עדויות המצטברות מסקרים של משרד הבריאות וג'וינט ישראל מצביעות על מיעוט ניכר של פעילות גופנית וריבוי גורמי סיכון בריאותיים בקרב אנשים עם מוגבלות (בתפקוד הגופני, החושי, השכלי, או הנפשי) יחסית לכלל האוכלוסייה. לפיכך, הביטוח הלאומי מקדיש מאמץ מיוחד להגדלת היקף הפעילות הקיימת לאנשים עם מוגבלות ופיתוח דגמים חדשים של פעילות גופנית עבורם.

כחלק ממיזם זה הקרן למפעלים מיוחדים והקרן לפיתוח שירותים לנכים מזמינות גופים להיות שותפים בפיתוח תוכניות,  ולהגיש הצעה בהתאם לפירוט המופיע בהמשך.

הגופים המעוניינים מוזמנים לעיין בסקירת ספרות מיוחדת שהוכנה על ידי ד"ר ישעיהו הוצלר וד"ר שרון ברק, במיוחד לפרסום קול קורא זה. בסקירה מתוארים הצרכים הייחודיים, החסמים האופייניים ומודלים ממדינות אחרות, העשויים לשמש כדוגמה לפיתוח שירותים.

מטרות

 • למנף ולעודד את העיסוק בפעילות גופנית בקרב אנשים עם מוגבלות, כחלק מפעילות פנאי וחברה.
 • לפתח תכניות שיובילו להגדלת מספרם של האנשים עם המוגבלות הפעילים באופן גופני מותאם, ואת שיעור ועצימות (אינטנסיביות) הפעילות, כך שתהיה אפקטיבית, ותתרום לבריאות הגופנית והנפשית.
 • לפתח התערבויות ומודלים חדשניים לאוכלוסיית היעד, הן במסגרות ייחודיות והן במסגרות משלבות בין מוגבלויות שונות ובין אנשים עם וללא מוגבלות.   

יעדים

 • לגייס משתתפים חדשים, כך שמספר הפעילים יגדל באופן משמעותי, ו/או לגייס משתתפים שמאפייני
  המוגבלות התפקודית שלהם לא קיבלו מענה עד עתה.
 • להגדיל את היקף שעות האימון השבועיות, את מגוון הפעילויות ואת האינטנסיבית של הפעילות.
 • להגדיל את תחושת המסוגלות של המשתתפים להישגים ולהתמדה בפעילות גופנית, ואת איכות החיים
  ומצב הבריאות שלהם.
 • להשפיע על עמדות ותפיסות של בני משפחה וגורמי טיפול, ביחס ליכולות, הישגים והתמדה של המשתתפים
  בפעילות גופנית.
 • לשפר תפקוד, כושר גופני ומבנה גופני, באופן שיהיה בעל משמעות בריאותית.

אוכלוסיית היעד

אנשים עם מוגבלות פיזית, נפשית, שכלית התפתחותית, תקשורתית וחושית, שאינם במסגרות של מערכת
החינוך בגילאי 18 עד 65.

 שיעור ההשתתפות ותקופת הסיוע

 • השתתפות הקרן למפעלים מיוחדים במימון מרכיבי ההפעלה של התוכנית לא תעלה על 60% מעלות התכנית. תקופת הסיוע תינתן ל-24 חודשים, ובסכום שבין 200 - 400 אלף ₪ לתכנית, בכפוף למורכבות התכנית
  ומספר המשתתפים הכולל בה.
 • השתתפות הקרן לפיתוח שירותים לנכים במימון הציוד והשיפוץ, כולל התאמות בנגישות, הנדרשות לצורך
  הפעלת התכנית. גובה הסיוע עד לסכום של 400 אלף ₪ לתכנית ועד 80% מהעלות הכוללת. ביישובים
  המדורגים 1 - 4 או בקו העימות, שיעור סיוע הקרן יהיה עד 90%.

סכומי הסיוע של הקרנות יהיו בהתאם לסולמות סיוע שייקבעו בביטוח הלאומי לאחר קבלת הבקשות.

מרכיבי התוכנית

על התכנית להתייחס למספר מרכיבים ולכלול לפחות שניים מתוך ארבעת מרכיבי החובה הראשונים
 המופיעים למטה. המציעים מוזמנים להוסיף ולגוון בהתאם לצורך ולמודל המקצועי שהם מציעים.
 

מרכיבי החובה בתוכנית

 • הפעילות תהיה בהיקף ועצימות (לפחות פעמיים בשבוע) מספקים מבחינה בריאותית, ותכלול ניטור והפחתת 
  חסמים לפעילות גופנית.
 • הפעילות תכלול מקדמי ומשמרי פעילות, כגון חוברות הסבר למשתתפים, ובדיקות לניטור משתני בריאות וכושר
  גופני לפני התכנית, במהלכה ובסופה.
 • הפעילות תכלול הכשרה ייעודית לצוות המפעיל, ותהליכי שינוי עמדות לעידוד תמיכת הסביבה בפעילות 
  הגופנית של אנשים עם מוגבלות בקהילה.
 • הפעילות תתייחס לשינוי ברמת המוטיבציה להשתלב בפעילות גופנית, כדוגמת "גישת הריאיון המוטיבציוני" 
  ולהשפעתו על אתחול והתמדה בפעילות גופנית.

מרכיבים נוספים בתכנית

 • הפעילות תתקיים במסגרות של תכניות לאורח חיים בריא ו/או במסגרות הישגיות/ תחרותיות
 • הפעילות תתקיים במסגרות של שילוב /או במסגרות נפרדות.
 • הפעילות תסתייע בתמיכה בטלפון, בביקורים אישיים ובליווי לפעילות של חונכים/ מלווים עמיתים כתמיכה
  לפעילות בה.
 • הפעילות תעשה שימוש בטכנולוגיות ייחודיות של מציאות מדומה וטלה-שיקום, המאפשרות ביצוע פעילות
   בבית תוך כדי ניטורה מרחוק.

תחומי הסיוע

הקרן לפיתוח שירותים לנכים - השתתפות במימון ציוד, סידורי נגישות, ובמידת הצורך, שיפוצים והתאמות
קלות.

הקרן למפעלים מיוחדים - השתתפות בריכוז התכנית, הכשרות קצרות מועד הרלבנטיות לתכנית ויעדיה,
שיווק ופרסום, הדרכה לצוות.

תכנית שתוגש לשתי הקרנות תכלול שני מסמכים תקציביים נפרדים   

 • תקציב להפעלת כוח אדם, כגון רכז, מדריכים וכו', הכשרה ייחודית, פרסום ושיווק לאוכלוסיית היעד.
 • תקציב לציוד ותשתיות - ציוד ייחודי והתאמת תשתיות פיזיות.

תנאי סף לגוף המציע

 • הגוף המציע צריך להיות בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בפיתוח תכניות לאנשים עם מוגבלות
  ו/או בתחום הפעילות הגופנית.
 • הכללת לפחות שניים ממרכיבי החובה בסעיף מרכיבי התוכנית שלמעלה.
 • היקף אוכלוסיית היעד יהיה לא פחות מ- 40 משתתפים ויתייחס לגידול דיפרנציאלי במהלך ההפעלה.

כל גוף רשאי להגיש הצעה אחת, שיכולה להתבצע בכמה יישובים בעלי מאפיינים שונים מבחינת
אוכלוסיית היעד.      

הערה: אין להגיש תכניות בתחומים הבאים:

תכניות המתמקדות בתהליכים רפואיים-שיקומיים או בפעילות שהיא באחריות מוסדות רפואיים, כגון
קופות החולים, בתי חולים ומשרד הבריאות, וכן תכניות העוסקות בבניית בריכות טיפוליות.

סדרי עדיפויות לבחינת תוכניות

בנוסף לקריטריונים המופיעים בתקנון הקרן למפעלים מיוחדים ותקנון הקרן לפיתוח שירותים לנכים,
ותנאי הסף שלמעלה,  תיבחנה התכניות על ידי הביטוח הלאומי על פי הקריטריונים הבאים:

 • תכנית עם מרכיבים חדשניים או הצעה למודל ניסיוני.
 • עדיפות תינתן לתוכנית המתייחסת למספר משתתפים רב.
 • מספר הרכיבים בתכנית בנוסף על שני המרכיבים המהווים קריטריון סף.
 • ניסיון מוכח בהפעלת תכניות של פעילות גופנית לאנשים עם מוגבלות.
 • פירוט של תשומות ותפוקות שניתנות למדידה והקמת מערך ניטור מתאים.
 • קיומה של תשתית פיזית ומקצועית מתאימה להפעלת התוכנית.
 • התייחסות למגוון אוכלוסיות ו/או למגזרים ייחודיים.
 • איגום תקציבים עם גורמים מממנים נוספים.
 • שיעור ההוצאות הצפויות יחסית לעלות הפעילות למשתתף/ משתתפת.
 • התייחסות להמשכיות בהפעלת התכנית בתום סיוע הביטוח הלאומי.

המסמכים הנדרשים

בקשה שלא תכיל את כל המסמכים הנדרשים הבאים, לא תידון:

 • אישור מלכ"ר
 • אישור ניהול תקין בתוקף של רשם העמותות
 • התחייבות בכתב של הגוף המגיש את ההצעה להשתתפות במימון חלקו בתכנית
 • דוח כספי מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון לשנים 2011-2012
 • תקציב מאושר וחתום לשנת 2013

תהליך הטיפול בבקשה

 • הבקשה לסיוע תוגש לקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.
 • צוות המיזם בקרנות יבחן את הבקשה על פי העדיפויות והקריטריונים שפורטו לעיל ועל פי שיקול דעת
  נוסף שייקבע על ידי צוות המיזם.
 • בקשות שידורגו בעדיפות גבוהה יגובשו בשיתוף הגוף המגיש, ויובאו לדיון ואישור לוועדות המאשרות במוסד.
 • בתום תהליך האישור יערך הסכם בין קרנות המוסד לביטוח לאומי ובין הגוף המגיש ו/או שותפים נוספים לפי
  העניין.
 • המוסד יקצה תקציב נוסף לביצוע הערכה מחקרית לתכניות במיזם.
 • המוסד יבצע בקרה תקציבית ותכנית על ביצוע התכנית על פי תנאי ההסכם.

אופן הגשת הבקשות

לפנייה לקרן למפעלים מיוחדים בנושא פיתוח והפעלה, נא להוריד את טופס הפנייה לקרן ולמלא אותו.

לפנייה לקרן לפיתוח שירותים לנכים בנושא תשתיות, שיפוץ והתאמות, נא להוריד את טופס הפנייה 
לקרן ולמלא אותו.

את הטופס בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להעביר לידי הקרן למפעלים מיוחדים, במוסד לביטוח
לאומי בדואר רשום לכתובת : המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13, ירושלים, 91909. או במסירה ידנית
לכתובת: המוסד לביטוח לאומי, מגדלי וולפסון, רח' דיסקין 9א, קומה 4, ירושלים.

אין הביטוח הלאומי מתחייב לקבל או לממן את הבקשות שיוגשו. אישור הבקשות כפוף לאישור
הגופים המוסמכים בביטוח הלאומי..

המועד האחרון להגשת הבקשות  - 11.4.2013

שאלות אפשר להעביר בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך  7.3.2013

שאלות בנושאי תשתיות, שיפוץ והתאמות – לאורית טובול- oritt@nioi.gov.il

שאלות בנושא פיתוח והפעלה - לכרמלה קורש-אבלגון- carmelaeb@nioi.gov.il

 התשובות יופיעו באופן מרוכז עד תאריך 17.3.2013 באתר הקרן למפעלים מיוחדים.

 
Please Wait