קול קורא של הקרן לפיתוח שירותים לנכים ושל קרן למפעלים מיוחדים - לעיריות ומועצות מקומיות להגשת הצעה לפיתוח מודל עיר נגישה במתחם ציבורי קיים


רקע:

"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" (התשנ"ח - 1998) מכיר בזכותו של אדם עם מוגבלות להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. החוק מעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות פיסית, חושית, שכלית, נפשית, וקוגניטיבית על ידי מתן מענה הולם לצרכיהם  המיוחדים. החוק מכיר בעובדה כי התאמות לאדם עם מוגבלות הן תנאי הכרחי למימוש זכותו לשוויון הזדמנויות אמיתי ולשילוב מוצלח בחברה.

הוראות החקיקה, להלן תקנות הנגישות שהותקנו מכוח החוק, מחייבות בשנים הקרובות, להנגיש עשרות אלפי בניינים ציבוריים ושירותים הניתנים לציבור ברחבי הארץ. אגף הקרנות של המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת לעיריות ומועצות מקומיות להגיש הצעות להקצאת מתחם עירוני במרחב הציבורי שבו יוקם מודל ארצי לעיר נגישה. מטרת הפרויקט להמחיש הלכה למעשה את יישום התקנות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

במסגרת המודל יונגש השירות הציבורי הניתן בו  בעבור אנשים עם מוגבלות פיסית (ניידות), חושית, קוגניטיבית ונפשית.

המודל ישמש כמרכז הדרכה והטמעת הנגישות לשם הנגשת הקניית ידע וכלים עבור אנשי מקצוע, נציגי ציבור, תלמידים, אנשים עם מוגבלות וכלל הציבור.

מטרת הפרויקט

הקמת והפעלת פרויקט משותף למוסד לביטוח לאומי ולרשות המקומית, כדי לשפר את הידע והמקצועיות בקרב העוסקים בהטמעת הנגישות ברשויות ובמגזר הציבורי. במסגרת הפרויקט ייבחר מתחם עירוני קיים שיטופל, עד הבאתו למצב שבו הוא מהווה מודל ליישום והפעלה מלאה של הוראות תקנות הנגישות הנדרשות במבנים, בשטחים ציבוריים ובשירות הציבורי.

המודל ישמש בנוסף, כמרכז הדרכה והטמעה עבור אנשי מקצוע, נציגי ציבור, תלמידים והציבור הרחב (כולל אנשים עם מוגבלות מכלל המגזרים), לשם קידום תהליך שילובם המלא והשוויוני של אנשים עם מוגבלות בקהילה.

יעדים

 • קידום מודעות לשוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי, בתחום העסקי ובמערכת החינוך.
 • סיוע בהטמעת תקנות הנגישות, בקרב אנשי מקצוע וקובעי מדיניות רלבנטיים.
 • הקמת מרכז מקצועי ועדכני בעל ידע נרחב וחיוני בנושא הנגישות.
 • הקמת מרכז להדרכה והשתלמויות עם היקף מבקרים נרחב ופעיל.

תקציב:

 • הפרויקט יתוקצב בסך של 80% מעלויות התקנת ההתאמות במודל והפעלתו במהלך השנתיים הראשונות לקיומו, וזאת באמצעות שתיים מקרנות המוסד לביטוח לאומי: הקרן לפיתוח שירותים לנכים הקצתה 3,000,000 ₪ לנושא תשתיות והקרן למפעלים מיוחדים הקצתה סכום של 870,000 ₪ לנושא הפעלת המתחם למשך שנתיים.
 • בנוסף, מקצה המוסד לביטוח לאומי שעות ייעוץ של אנשי מקצוע מומחים בתחומי נגישות שירות ומתו"ס, אשר יסייעו בתכנון וליווי ביצוע ההתאמות הנדרשות.
 • על הרשות המקומית להשלים 20% לפחות מעלויות התקנת המודל והפעלתו, בנוסף על סיוע המוסד לביטוח לאומי המצוין לעיל.

תנאי סף לבחירת הרשות המקומית והמתחם:

הרשות המקומית

 • רשות מקומית מאוזנת תקציבית, העומדת בכל הפרמטרים של ניהול כספי תקין.
 • רשות מקומית אשר ביצעה בחמש השנים האחרונות לפחות שלושה פרויקטים של נגישות במתחם הציבורי, ואשר מקצה משאבים וכוח אדם לקידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בקהילה.

המתחם ותכנית ההפעלה

 • המתחם הנבחר ממוקם בסביבה עירונית, אשר ניתן להגיע אליה באמצעות תחבורה ציבורית נגישה, ואשר בו מקומות חניה מסומנים לנכים.
 • מתחם בעל טופוגרפיה מתונה עם קישור למרקם העירוני ולצירים ראשיים בישוב.
 • במתחם נדרש קיומם של לפחות שישה מוקדים כדלקמן: מקבץ של ארבעה מבני ציבור לפחות, המשרתים יחד כ- 3,000 בתי אב לפחות, ושטחם המצטבר לא יפחת מ- 4,000 מ"ר, ובנוסף גן ציבורי וצומת דרכים. המרחק בין המבנים לא יעלה על 300 מ"א.
 • על המבנים הנבחרים והמעברים במתחם לעמוד בהוראות התקנות עבור אנשים עם מוגבלות פיסית (ניידות על פי תקנות נגישות מתו"ס) לפחות ברמה של מקומות חניה נגישים, כניסה נגישה, מעלית ובית שימוש נגיש.
 • התחייבות הרשות המקומית להקצאת חלל בשטח של 70 מ"ר לפחות עבור מרכז ההדרכה במתחם ולהפעלתו לתקופה של שבע שנים לפחות.
 • התחייבות הרשות כי במבנים ובשטחים שבהם בוצעו ההתאמות תתבצע תחזוקה שוטפת לתקופה של שבע שנים לפחות.
 • התחייבות הרשות לכך שבכל המבנים והשירותים במתחם יהיה שיתוף פעולה בהפעלת המודל, וכן שהצוות המפעיל את השירותים במודל יקבל הכשרה והדרכה בנושא מתן שירות לאנשים עם מוגבלות.
 • הצגת תכנית הפעלה והדרכה ראשונית במודל, כולל עלויות הפעלה, פירוט מצבת כוח האדם הדרוש להפעלתו, תוך דגש ועדיפות להעסקת אנשים עם מוגבלות. (לעיון מתווה להפעלת עיר נגישה - נספח א').
 • התחייבות הרשות להשלמת של לפחות 20% מעלויות ההתאמות וההפעלה הנדרשות.

שיקולים לבחירה :

 • עדיפות לרשות מקומית אשר נמצאת במקום מרכזי בארץ, וקיימת אליה נגישות ציבורית ותחבורתית נוחה מכל רחבי הארץ.
 • עדיפות לרשות אשר תקבל ניקוד גבוה לתכנית ההפעלה. התכניות ידורגו לפי רמת הפירוט והתשומות המוצעים בתכנית.
 • עדיפות לרשות אשר תוכיח ביצוע של יותר משלושה פרויקטים בנושא נגישות במתחם הציבורי בחמש השנים האחרונות.
 • עדיפות לרשות אשר תתחייב להשתתפות כספית בהקמת המודל והפעלתו מעבר למינימום הנדרש.

מסמכים נדרשים

על הרשות למלא ולצרף טופס הגשת בקשה ותיק פרויקט אשר יכלול את המסמכים הבאים:

 • מסמכים המוכיחים איתנות כלכלית של הרשות כולל האישורים הנדרשים.
 • התחייבות להשלמה תקציבית של לפחות 20% מעלויות ההקמה וההפעלה.
 • התחייבות הרשות להמשך הפעלת המודל מעבר לשנתיים הבאות.
 • תשריט המתחם המוצע - פרוגרמה המפרטת את המתחם הנבחר והתאמתו לקווים המנחים אשר פורטו בתנאי הסף המופיעים למעלה.
 • עבור כל אחד מששת המוקדים יש להגיש טופס בדיקת נגישות למבנה קיים ולבדיקת כל המרכיבים הנדרשים על פי התקנות. דרישה מקדימה היא אישור על קיום של חניה נגישה, כניסה נגישה, מעלית ובית שימוש נגיש.
 • יש להגיש טופס בדיקת נגישות שירות לבדיקת כל המרכיבים הנדרשים על פי התקנות עבור השירותים הניתנים במבנים במתחם.
 • המעברים בין המבנים יעמדו בדרישות הנגישות לאנשים עם מוגבלות מוטורית לפחות. יש לבצע בדיקת נגישות של המעברים ולהציג דוח נגישות הסביבה הבנויה בדרך המקשרת בין המבנים במתחם.
 • תיאור ההתאמות הפיסיות והתאמות נגישות השירות הנדרשות במתחם, ועלותן.
 • הצעה לתכנית הפעלת המתחם ותיקצובה למשך שנתיים ראשונות. ימי עיון, קורסים והדרכות בנושאי נגישות (לפי הקוים המנחים המופיעים בנספח א' המצורף למסמך זה).

הכנת התיק תתבצע בסיוע מורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות, ותלווה בחוות דעתם בכתב.

וועדת היגוי מלווה

הגופים השותפים: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, מרכז השלטון המקומי, קרן שלם, ג'וינט ישראל.

הקמת והפעלת הפרויקט ילוו על ידי וועדת היגוי משותפת שתכלול את כל השותפים, וכן את נציגי הרשות המקומית, מורשה נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות וכן נציגים של אנשים עם מוגבלות.

תהליך הטיפול בבקשה

 • ההצעה תוגש לקרן לפיתוח שירותים לנכים ולקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי.
 • ועדת ההיגוי המלווה תיבחן את ההצעה על פי תנאי הסף ושיקולי הבחירה אשר פורטו לעיל ועל פי שיקול דעת נוסף של חברי הועדה.
 • ארבע הרשויות אשר יקבלו את הדירוג הגבוה ביותר יוזמנו להציג את תכניתם בפני חברי הוועדה.
 • בתום התהליך יגובש הסכם בין קרנות המוסד ולבין הרשות המקומית שתיבחר.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס הגשת בקשה ולהגישו בצירוף תיק הפרויקט עם כל המסמכים לידי הקרן לפיתוח שירותים לנכים בדואר רשום לפי הכתובת: הקרן לפיתוח שירותים לנכים, המוסד לביטוח לאומי, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909, או במסירה ידנית לכתובת: הקרן לפיתוח שירותים לנכים המוסד לביטוח לאומי, מגדלי וולפסון, רח' דיסקין 9 א', קומה 4, ירושלים.

 

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל או לממן את הבקשות שיוגשו. אישור הבקשות כפוף לאישור הגופים המוסמכים בביטוח לאומי.

 

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא 17.7.14

שאלות ניתן להעביר בדואר אלקטרוני בלבד עד לתאריך 30.06.14 עבור:

1. אורית טובול – דוא"ל oritt@nioi.gov.il

2. ד"ר אורנה ערן – דוא"ל ornaeran@netvision.net.il